امضأی یک توافقنامه بنیادین میان وزارت اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه و سازمان خواربار و زراعت ملل متحد (اف.ای.او.) برای سال های ۲۰۱۸ – ۲۰۲۱ میلادی (۱۳۹۷ – ۱۴۰۰ هجری شمسی) – (پاریس، ۱۲ دسامبر ۲۰۱۷ / ۲۱ قوس ۱۳۹۶)

بروز سه شنبه ۱۲ دسامبر ۲۰۱۷ میلادی مطابق به ۲۱ قوس ۱۳۹۶ هجری شمسی، آقایان ژان – ایوو لودریان، وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه و ژوزهِ گرازیانو داسیلوا، رئیس عمومی سازمان خواربار و زراعت ملل متحد (اف.ای.او.) یک توافقنامه بنیادین جدیدی را برای سال های ۲۰۱۸ – ۲۰۲۱ میلادی (۱۳۹۷ – ۱۴۰۰ هجری شمسی) عقد نمودند.

JPEG

این توافقنامه می کوشد تا انگیزه و تحرک تازه ای را در پیمان شراکت میان جمهوری فرانسه و سازمان خواربار و زراعت ملل متحد (اف.ای.او.) () بوجود آورد. هدف از آن، پشتیبانی از انتقال بصوب ساختارهای زراعتی و غذایی پایدار جهت پاسخگویی بهتر به چالش های مصونیت غذایی و تغذی و تطبیق اجندآی ۲۰۳۰ (۱۴۰۹) سازمان ملل متحد است : یعنی، مدیریت دوامدار منابع طبیعی، مبارزه با تغییر اقلیم و یا هم ایجاد مشاغل روستایی. توافقنامه متذکره تعهد جمهوری فرانسه را نیز درعرصهء ارتقای زراعت زیست محیطی و زراعت خانوادگی، مدیریت اراضی و برابری میان زن و مرد تأیید می کند.

JPEG

همه مسائل فوق الذکر در ارتباط و تماس با تمامی نهادهای فرانسوی ذیربط (یعنی، آژانس انکشافی فرانسه (ای.اف.دی.) و انستیتیوت های تحقیقاتی) که بگونه گسترده ای در تحریر و تسجیل توافقنامه مورخ ۱۲ دسامبر (۲۱ قوس) شریک ساخته شده بودند، در آینده مورد تبادلات و مراودات منظم با سازمان خواربار و زراعت ملل متحد (اف.ای.او.) قرار خواهد گرفت.

JPEG

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/sante-securite-alimentaire-nutrition-et-agriculture-durable/actualites-et-evenements-sur-les-themes-de-la-sante-de-la-securite-alimentaire/actualites-et-evenements-lies-a-la-securite-alimentaire-et-a-l-agriculture/article/signature-d-un-accord-cadre-entre-le-ministere-de-l-europe-et-des-affaires

تاریخ نشر 21/12/2017

قسمت بالایی صفحه