امضأی پروتوکول همکاری با جامعهء سانت اِجیدیو (پاریس، ۱۸ اپریل ۲۰۱۷ / ۲۹ حمل ۱۳۹۶)

بروز سه شنبه ۱۸ اپریل ۲۰۱۷ (۲۹ حمل ۱۳۹۶)، آقای ژان – مارک ایرو، وزیر امور خارجه و انکشاف بین المللی جمهوری فرانسه و آقای مارکو ایمپاگلیازو، رئیس جامعهء سانت اجیدیو یک پروتوکول همکاری را در مقر وزارت امور خارجه فرانسه – "کیِ دورسیِ" امضأ نمودند.

JPEG

این سند به همکاری های را که از دیر زمانی درعرصه های مختلف عملکرد وسعت یافته است، رسمیت می بخشد. به عبارت دیگر : گفتمان میان ادیان، جلوگیری از منازعات و میانجیگیری، فعالیت های کمک رسانی به مستحقین و مستضعفین، بخصوص به مهاجرین شرق نزدیک و شرق میانه.

وزارت امور خارجه و انکشاف بین المللی جمهوری فرانسه و جامعهء سانت اجیدیو، بخصوص در امر تحقق مصالحه و آشتی در جمهوری مرکز افریقا و رساندن امداد بشردوستانه به مهاجرین سوریه، متفقاً جد و جهد ورزیده اند.

JPEG

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/droits-de-l-homme/actualites-et-evenements-sur-le-theme-des-droits-de-l-homme/actualites-2017-sur-le-theme-des-droits-de-l-homme/article/signature-d-un-protocole-de-cooperation-avec-la-communaute-de-sant-egidio-18-04

تاریخ نشر 20/04/2017

قسمت بالایی صفحه