امضأی قرارداد جدید اهداف و عملکردهای بزرگ "فرانس ولانتِیر" – (فرانسه رضاکاران) (۶ اپریل ۲۰۱۸ / ۱۷ حمل ۱۳۹۷)

بروز جمعه ۶ اپریل ۲۰۱۸ میلادی (۱۷ حمل ۱۳۹۷ هجری شمسی)، آقایان ژان – بَتیست لوموان، منشی دولت نزد وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه و ژاک گودفرَن، رئیس انجمن "فرانس ولانتیِر" (فرانسه رضاکاران) قرارداد جدید اهداف و عملکردهای بزرگ (کوپ) مربوط به سکوی فرانسوی برای داوطلبی یکپارچه بین المللی برای سالیان ۲۰۱۸ – ۲۰۲۰ میلادی (۱۳۹۷ – ۱۳۹۹ هجری شمسی) را امضأ کردند.

JPEG

انجمن "فرانس ولانتیِر" (فرانسه رضاکاران) (https://www.france-volontaires.org/)، جهت موزون ساختن و ارتقای پویایی های راضاکارانه، در سال ۲۰۰۹ میلادی (۱۳۸۸ هجری شمسی) ایجاد گردید، و اکنون یک فعال محوری تعهد شهروندی بسطح بین الملل محسوب می گردد.

این انجمن رضاکاران دارای ۴ دفتر منطقوی در سرزمین فرانسه، ۲ شاخه در جزایر رِیونیون و کالدونی جدید و حول و حوش امور داوطلبانه در ۲۴ کشور است. مراجع اخیر، مراکز منابع و کمک به رضاکاران و ساختارهای گسیل و پذیرایی بشمار می آیند. این ماحول و فضای رضاکاران حاوی خصوصیت و مشخصه فرانسوی بوده و یک بُعد نیرومند واقعی امور داوطلبانه همبستگی بین المللی فرانسه توصیف می گردد. قرارداد اهداف و عملکردهای بزرگ یک سند پیمانی است که متصدی را با وزارت اروپا و امور خارجه پیوند می دهد.

وزارت اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه بذریعهء ابزار مختلف دست داشته اش، هر سال بیش از ۱۷ میلیون یورو را به حمایت از اشکال مختلف امور داوطلبانه، و همسویی و همگامی با آن اختصاص می دهد. این تعامل در سال ۲۰۱۷ میلادی (۱۳۹۶ هجری شمسی) زمینهء بسیج ساختن بیش از ۷۰۰ ۳ تن از رضاکاران وابسته به تشکیلات اجتماعی را فراهم کرد، و از آنجمله، %۷۰ جوانان در بخش همکاری در راستای انکشاف و فعالیت های بشردوستانه مصروف کار و فعالیت شدند.

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/societe-civile-et-volontariat/actualites/article/signature-du-nouveau-contrat-d-objectifs-et-de-performance-de-france

تاریخ نشر 10/04/2018

قسمت بالایی صفحه