امضأی توافقنامه ها میان جمهوری فرانسه و جمهوری عربی مصر (۲۴ اکتوبر ۲۰۱۷ / ۲ عقرب ۱۳۹۶)

بمناسبت بازدید رسمی عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهوری عربی مصر از جمهوری فرانسه، چندین توافقنامه میان کشورهای فرانسه و مصر، بروز سه شنبه ۲۴ اکتوبر ۲۰۱۷ میلادی مصادف به ۲ عقرب ۱۳۹۶ هجری شمسی عقد گردید.

JPEG

توافقنامه های مذکور موارد ذیل را دربرمی گیرد :

- همراهی و همگامی با اصلاحات اجتماعی – اقتصادی ایکه از سوی حکومت جمهوری عربی مصر تطبیق می گردد : تعمیل اصلاحات اجتماعی و توسعهء انرژی های تجدید پذیر ؛
- تحکیم همکاری مان در خدمت آموزش و پرورش جوانان مصری.

JPEG

از ورای این توافقنامه های امضأ شده از جانب آقای ژان – ایوو لودریان، وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه و از جانب سمع شُکری همتای مصری اش، جمهوری فرانسه و جمهوری عربی مصر می کوشند تا شراکت مبتنی براعتمادی که هر دو کشور مان آن را حفظ کرده استوار می دارند، عملاً تعمیق یابد.

JPEG

فهرست توافقنامه های عقد شده :

۱)- صدور ابلاغیه میان حکومت جمهوری فرانسه و حکومت جمهوری عربی مصر درمورد ایجاد و انکشاف پوهنتون فرانسه – مصر.
۲)- صدور ابلاغیه میان حکومت جمهوری فرانسه و حکومت جمهوری عربی مصر در قسمت تقویه همکاری درعرصه آموزش و پرورش نخبگان رهبری ادارات مصری.
۳)- میثاق وجهی میان آژانس انکشافی فرانسه (ای.اف.دی.) و حکومت جمهوری عربی مصر برای ارائه یک قرضه راهبرد یا سیاست عامه در مدد با بخش انرژی.
۴)- میثاق وجهی میان آژانس انکشافی فرانسه (ای.اف.دی.) و حکومت جمهوری عربی مصر برای تمویل مالی مراکز تداوی صحی ابتدایی در ۵ ولایت این کشور.
۵)- میثاق وجهی میان آژانس انکشافی فرانسه (ای.اف.دی.) و حکومت جمهوری عربی مصر در پیوند با تمویل مالی گسترش مرکز تصفیه و تطهیرآب شهر اسکندریه، تحت امتیاز و مالکیت کمپنی "سوئز".
۶)- صدور ابلاغیه میان حکومت جمهوری فرانسه و حکومت جمهوری عربی مصر دربارهء اجرای یک قرضه راهبرد یا سیاست عامه که از سوی آژانس انکشافی فرانسه (ای.اف.دی.) تمویل می گردد، و آنهم بمنظور کمک به اصلاح نظم حفاظت اجتماعی.
۷)- صدور ابلاغیه میان حکومت جمهوری فرانسه و حکومت جمهوری عربی مصر برای تطبیق یک برنامهء معاونت تخنیکی نزد وزارت آب و برق که از سوی آژانس انکشافی فرانسه (ای.اف.دی.) تمویل می گردد.
۸)- صدور ابلاغیه میان حکومت جمهوری فرانسه و حکومت جمهوری عربی مصر برای ساخت، بکار اندازی و بهره برداری از دو مرکز نیروی آفتابی به قدرت۵۰ میگاوات هر کدام از سوی شرکت برق فرانسه (او.دی.اف.) و السِوِدی در محل بَنبان که از سوی "پروپارکو" تمویل می گردد.
۹)- صدور ابلاغیه میان حکومت جمهوری فرانسه و حکومت جمهوری عربی مصر برای ساخت، بکار اندازی و بهره برداری از دو مرکز نیروی آفتابی به قدرت ۵۰ میگاوات هر کدام از سوی "اِرِن" در محل بِنبان که از سوی "پروپارکو" تمویل می گردد.
۱۰)- صدور ابلاغیه میان حکومت جمهوری فرانسه و حکومت جمهوری عربی مصر برای ساخت، بکار اندازی و بهره برداری از یک مرکز نیروی آفتابی به قدرت ۲۵ میگاوات از سوی "ولتالیا" در محل بِنبان که از سوی "پروپارکو" تمویل می گردد.
۱۱)- میثاق مربوط به "خانه مصر" واقع در مجتمع بین المللی تحصیلات عالی پاریس.

JPEG

جهت دریافت معلومات مزید و جامع در عرصه :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/egypte/evenements/article/signature-d-accords-entre-la-france-et-l-egypte-24-10-2017

تاریخ نشر 26/10/2017

قسمت بالایی صفحه