امداد بشردوستانه – بسیج علیه بحران غذایی (۵ اپریل ۲۰۱۷ / ۱۶ حمل ۱۳۹۶)

آقای ژان – مارک ایرو، وزیر امور خارجه و انکشاف بین المللی جمهوری فرانسه، بروز چهارشنبه ۵ اپریل ۲۰۱۷ (۱۶ حمل ۱۳۹۶) در حاشیهء کنفرانس بروکسل درمورد سوریه، در جلسه ای که دربارهء بحران غذایی مستولی بر کشورهای سومالیا، سودان جنوبی، نایجریا و یمن اختصاص یافته بود، اشتراک ورزید.

JPEG

مجلس مذکور به ابتکار خانم فِدِریکا موگِرینی، نماینده عالی، آقای سیگمار گابریئل، وزیر امور خارجه آلمان و آقای ستیفن اوبریِن، هماهنگ کنندهء سازمان ملل متحد برای کمک های عاجل تنظیم یافته بود.

در آخر روز، وزیر امور خارجه فرانسه در مقر این وزارت (کیِ دورسیِ) یک نشست بحث و تفاهم را با انجمن های غیر حکومتی با سهمگیری مرکز بحران و حمایت وزارت خارجه فرانسه، نمایندگان چندین انجمن غیر حکومتی فرانسوی و بین المللی در قسمت مطالعه و چگونگی پاسخ دهی عاجل به این بحران غذایی عمده رهبری نمود.

JPEG

هدف از برگزاری این جلسات، به تعقیب هشدار سازمان ملل متحد دربارهء خطر سوءتغذی و قحطی و گرسنگی که ۲۰ میلیون باشنده را در چهار کشور یادشده تهدید می کند، بسیج ساختن امداد بشردوستانه بین المللی بود.

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/action-humanitaire-d-urgence/actualites-et-evenements/evenements/article/aide-humanitaire-mobilisation-contre-la-crise-alimentaire-05-04-2017

تاریخ نشر 10/04/2017

قسمت بالایی صفحه