امداد بشردوستانه – آقای ژان – ایوو لودریان، وزیر امور خارجه فرانسه دوازده میثاق شراکت را امضأ نمود (پاریس، ۱۹ دسامبر ۲۰۱۷ / ۲۸ قوس ۱۳۹۶)

بروز سه شنبه ۱۹ دسامبر ۲۰۱۷ میلادی برابر با ۲۸ قوس ۱۳۹۶ هجری شمسی، آقای ژان – ایوو لودریان، وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه دوازه میثاق شراکت را در بخش امداد بشردوستانه با چندین کمپنی، بنیادهای شرکت ها، بنیادهای خانوادگی و انجمن های که بسطح بین المللی دست اندرکاراند، عقد نمود. از آنجمله، چهار میثاق تجدید گردید و هشت معاهده جدید همکاری ای که بطور کُلی بیست دو شریک را مدغم و مسئول می سازد، مورد قبولی و تصویب قرار گرفت.

JPEG

بخش سکتور خصوصی نقش روزافزون و الزامی را در مدیریت شرایط و اوضاع امور بشردوستانه عاجلی که با نیروی بسیج و هماهنگی اش زمینهء تسهیل عملیات کمک رسانی را فراهم می سازد، بازی می کند. این پیمان های شراکت اشکال مختلفی را بخود اختیار می کند : هدیه های حاوی اجناس و کالا، قیمومیت مهارت و یا هم تمویل مالی مشترک رویکارها. عقد شراکت های مذکور از ورای رویکارهای بدیع و هدفمند، عزم وزارت اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه – "کی دورسیِ" را برای انجام کار و زحمات تنگاتنگ با فعالان سکتورخصوصی و جامعهء مدنی تجلی می دهد.

JPEG

آقای ژان – ایوو لودریان با امضأی این میثاق های شراکت، قاطعیت اش را در راستای تحکیم ظرفیت های دخالت بخش امور بشردوستانه عاجل مرکز بحران و حمایت وزارت اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه را مجدداً تأیید نمود.

تاریخ نشر 20/12/2017

قسمت بالایی صفحه