امازونی – آتش سوزی های جنگلات – اطلاعیهء آقای ژان–ایوو لودریان، وزیر امور خارجه فرانسه - (۲۲ آگست ۲۰۱۹ / ۳۱ اسد ۱۳۹۸)

موجودیت جنگلات استوایی یک نقش بسزأ و سرنوشت سازی را در امر مبارزه علیه تغییر اقلیم ایفا می کند. فرانسه از بابت وقوع آتش سوزی های کثیر و مدهش، و با وسعت بی پیشینه ای که از چندین هفته بدینسو مخربانه دامنگیر جنگل امازونی گردیده و سرانجام آن را درکام نابودی فرو می برد، شدیداً نگران است.

JPEG

این واقعه که در اثر خشکسالی ای که بگونهء گسترده در اثر جنگل زدایی و تبدیل ساحات پوشیده با جنگلات به اراضی زراعتی مساعد گردیده است، چندین کشور منطقه را با پیامدهای وخیم آن برای مردمان محل و تنوع طبیعی تهدید می کند. رئیس جمهوری فرانسه حین گفتگوی مورخ ۱۶ می (۲۶ ثور) گذشته خویش در شهر پاریس با راونی، رهبر باشندگان بومی ساحه، بخصوص تعاملات مذکور را مطمح بحث و مداقه قرار داد ؛ من خودم نیز مسائل فوق الذکر را با مخاطبین خویش حین بازدیدام از کشور برازیل در ماه جولای (ماه سرطان) مطرح ساخته و درمیان گذاشتم.

فرانسه نیز با این خطر مهیب در گوییان واقع امازونی مواجه است و جهت رویارویی با آفت مزبور، یک همکاری طویل المدت را علی الخصوص بذریعهء آژانس انکشافی فرانسه – (ای.اف.دی.) و انستیتیوت تحقیقاتی برای توسعه با کشورهای امریکای جنوبی به پیش می برد. بدین منوال، آژانس انکشافی فرانسه – (ای.اف.دی.) در اوآیل سال ۲۰۲۰ میلادی (سال ۱۳۹۹ هجری شمسی) یک رویکار منطقوی به هزینهء ۹ میلیون یورو را در همکاری با جامعهء مدنی درمورد حفظ ساختارهای زیست محیطی امازونی آغاز خواهد کرد. ما مصمم به پیگیری این تلاش ها و به بذل جد و جهد با تمامی فعالان منطقه (دول، تشکلات محلی، انجمن های غیر حکومتی، سکتور خصوصی) ای که متعهد به تعمیم اهداف انکشاف پایدار، توافقنانهء پاریس، و به وضع و تصویب اهداف آینده جهانی در راستای محافظت از تنوع طبیعی اند، استیم.

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/climat-et-environnement/evenements/article/amazonie-incendies-declaration-de-jean-yves-le-drian-22-08-19

تاریخ نشر 29/08/2019

قسمت بالایی صفحه