امارات متحده عربی – گفتگوی ژان – ایوو لودریان، وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه با همتای اماراتی اش (اول جون ۲۰۱۸ / ۱۱ جوزا ۱۳۹۷)

بروز جمعه اول جون ۲۰۱۸ میلادی مصادف به ۱۱ جوزا ۱۳۹۷ هجری شمسی، ژان – ایوو لودریان، وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه با شیخ عبدالله بن زید النهیان، همتای اماراتی اش ملاقات و گفتگو نمود.

JPEG

ذوات فوق الذکر درمورد مسائل منطقوی، بخصوص پیگیری کنفرانس پاریس دربارهء کشورهای لیبیا، ایران و یمن، تبادل نظریات عمیق انجام دادند. جمهوری فرانسه با امارات متحده عربی یک پیمان راهبردی را عقد کرده است که بر مبنأی آن امارات متحده عربی جایگاه یکی از شرکای عمده مان را در منطقه دارد.

وزرأی امور خارجه جمهوری فرانسه و امارات متحده عربی روابط دوجانبه و رویکارهای تعلیمی و فرهنگی را که در این چوکات تطبیق می گردد، نیز مطمح بحث و ارزیابی همه جانبه قرار دادند.

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/emirats-arabes-unis/evenements/article/emirats-arabes-unis-entretien-de-jean-yves-le-drian-avec-son-homologue-emirien

تاریخ نشر 06/06/2018

قسمت بالایی صفحه