الجزایر – سفر ژان – ایوو لودریان به الجزیره (۱۲ و ۱۳ جون ۲۰۱۷ / ۲۲ و ۲۳ جوزا ۱۳۹۶)

آقای ژان – ایوو لودریان، وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه، جهت انجام سفر کاری بتاریخ ۱۲ و ۱۳ جون ۲۰۱۷ میلادی مصادف به ۲۲ و ۲۳ جوزا ۱۳۹۶ هجری شمسی،عازم شهر الجزیره گردید.

JPEG

این بازدید نمای است از اراده مشترک ما در راستای تحکیم مشارکت استثنأیی ای که کشورهای فرانسه و الجزایر را باهم متفق و متحد می سازد. این دید و وادید رسمی، بخصوص زمینهء رسیدگی وآمادگی ها را در قبال بسررسیدن انقریب مواعد دوجانبه بسطح بُلند فراهم می کند.

از آقای ژان – ایوو لودریان صدراعظم الجزایر و همتای الجزایری اش مشایعت و پذیرایی نمودند. موصوف با سران الجزایر همکاری دوجانبه و بحران ها در منطقه، خاصتاً در کشور لیبیا را مورد مداقه و ارزیابی قرار داد.

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/algerie/evenements/article/algerie-deplacement-de-jean-yves-le-drian-a-alger-12-13-06-17

تاریخ نشر 14/06/2017

قسمت بالایی صفحه