الجزایر – حمله بر یک ایست پولیس نظم عامه (ژاندارمری) در لاربع (بلیدا) (اول جون ۲۰۱۷ / ۱۱

فرانسه حمله دهشت افگنی بر یک ایست پولیس نظم عامه (ژاندارمری) واقع در لاربع (بلیدا) را نکوهش می کند.

PNG

فرانسه در راستای مبارزه علیه دهشت افگنی، الجزایر را از همبستگی اش اطمینان می دهد.

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/algerie/evenements/article/algerie-attaque-d-un-barrage-de-gendarmerie-a-larbaa-blida-01-06-17

تاریخ نشر 04/06/2017

قسمت بالایی صفحه