اقلیم / "کوپ ۲۴ - COP 24" : یک سال بعد از نخستین نشست موسوم به "کنفرانس یک سیاره" : کارکردها و بسیج شدن ها

خبرنامهء مطبوعاتی وزارت انتقال زیست محیطی و همبستگی

یک سال قبل از امروز، بتاریخ ۱۲ دسامبر سال ۲۰۱۷ میلادی (۲۱ قوس سال ۱۳۹۶ هجری شمسی)، به ابتکار رئیس جمهور امانوئل ماکرون، سازمان ملل متحد و بانک جهانی، ۶۰ رهبر دولت و بیش از ۰۰۰ ۴ اشتراک کننده وابسته به سکتور خصوصی و اقتصادی، نهادهای بین المللی و جامعهء مدنی در شهر پاریس گردهم آمدند.

JPEG

در ابتدای اجلاس مورخ ۱۲ دسامبر سال ۲۰۱۷ میلادی (۲۱ قوس سال ۱۳۹۶ هجری شمسی) نخستین "کنفرانس یک سیاره"، یک امری مبرهن بدر آمد : بدون تعهدات مرقوم و حاوی آمار، بدون اقدامات عملی و بدون یک بسیج مشترک حکومت ها، شهرها، کارفرمایان، تمویل کنندگان و موسسات، تطبیق توافقنامهء پاریس مطابق به یک تقویمی در تبانی با روال بی نظمی ها و نابسامانی های اقلیمی امکان پذیر نیست. این ابتکار بی پیشینه ای که از سوی سازمان ملل متحد، بانک جهانی، اتحادیهء اروپا و تعداد کثیری از شرکا حمایت می گردید، نظر به استعجالیت اوضاع و شرایط موجود، هدف اش بسط تمویل های مالی رویکارهای موافق با تعهدات اقلیمی و زیست محیطی مان و وارد نمودن فعالان عامه و خصوصی در ساحه کار بود.

تعهداتی که حین جلسات "کنفرانس یک سیاره" سپرده شد، بطور شفاف پیگیری گردید. مقصد حصول اطمینان از بسررسانیدن آن و ایجاد تأثیرات مفید و مثبت بر زیست محیط بود. ما بذریعهء این شیوه، آرزوی تحکیم همکاری و اعتماد میان دول و فعالانی را که متعهد می گردند، داریم.

یک سال بعد از اجلاس نخستین دور "کنفرانس یک سیاره"، دستکم سی عملکرد برمحور ۴ اصل آتی راه اندازی گردید : اقلیم، بسیج تمویل های مالی، و برعلاوه دو اصل فوق الذکر، امور حفاظت از اقیانوس ها و تنوع طبیعی نیز اضافه گردید. نخستین نتایج به اثبات می رساند که رویکرد مان کارآ و موثر است. ما برنامهء موسوم به "لب یک سیاره" را آغاز نمودیم، زیرا می خواهیم این چنین ابتکارات را بیشتر به جلو بیریم و زمینه ساز هرچه بیشتر آنها شویم. این مرجع، شخصیت های سرشناس در بخش کارشناسی و ازبابت قاطعیت شان در راستای عملکرد بنفع محیط زیست را دورهم می آورد ؛ شخصیت های مذکور مسئولیت تشخیص و تعیین راه حل های بدیع و ایجاد ائتلافات جدید را بدوش خواهند داشت.

JPEG

ائتلافات "کنفرانس یک سیاره" برای تدویر سومین دور موءتمراش که متمرکز بر ابتکاراتی بسود حفظ محیط زیست و انتقال به قارهء افریقا است، بتاریخ ۱۴ مارچ سال ۲۰۱۹ میلادی (۲۳ حوت سال ۱۳۹۷ هجری شمسی) در شهر نایروبی گردهم خواهند آمد.

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/climat/actualites-liees-au-dereglement-climatique/actualites-2018-liees-au-dereglement-climatique/article/climat-cop24-1-an-apres-le-premier-one-planet-summit-actions-et-mobilisation

تاریخ نشر 31/12/2018

قسمت بالایی صفحه