اقلیم : چهاردهمین جشنوارهء"شب سپید" بتاریخ 3 اکتوبر 2015 (11 میزان 1394) برپا گردید. [fr]

امسال چهاردهمین جشنوارهء"شب سپید" به افتخار"کنفرانس پاریس در مورد اقلیم" برگزار شد.

دو مسیر خاصی به جمع اشتراک کنندگان جشنوارهء"شب سپید" در شمال پاریس و در نواحی در حال تغییر شهری که آیینهء"پاریس بزرگ" آینده می باشد، پیشنهاد گردید. از کم و بیش سی هنرمند فرانسوی و خارجی دعوت بعمل آمد تا با هم یکجا در عرصهء تغییر و تحول شهرها و محیط زیست ما بیاندیشند.

کامیابی بزرگی در پاریس از زمان ایجاداش در سال 2002، امسال برنامه جشنء"شب سپید" در بیش از 25 شهر جهان مانند زَگرِب، کیوتو یا کوتونو برپا گردید.

معلومات مزید در عرصه یادشده :

• ارتباطات مفید
• Paris 2015 - site de la 21e Conférence des parties de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques.
Site de la Convention-cadre des Nations Unies pour le changement climatique
Le forum Changement climatique, des données scientifiques à l’action politique (Paris, 30 septembre 2013) - Le point sur… n° 82, octobre 2013

• متون معتبر
Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique (PDF, 68,7 Ko)
Protocole de Kyoto (PDF, 50,2 Ko)
Plan d’action de Bali (PDF, 1,5 Mo)

PNG

تاریخ نشر 04/10/2015

قسمت بالایی صفحه