اقلیم – ملاقات و گفتگوی آقای ژان- ایوو لودریان با آقای جان کِری – اطلاعیهء سخنگوی وزارت اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه - (۱۰ مارچ ۲۰۲۱ میلادی / ۲۰ حوت ۱۳۹۹ هجری شمسی)

بروز چهارشنبه ۱۰ مارچ ۲۰۲۱ میلادی (۲۰ حوت ۱۳۹۹ هجری شمسی)، آقای ژان- ایوو لودریان، وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه با آقای جان کِری، فرستاده خاص رئیس جمهوری ایالات متحده امریکا در امور اقلیم ملاقات و مشافهه نمود. دیدار مذکور به دنبال بحث تیلفونی ای که وزیر امور خارجه کشور بتاریخ ۱۵ فبروری (۲۷ دلو) گذشته با فرستادهء خاص امریکا انجام داد، و بدین منوال زمینهء مطرح نمودن برگشت ایالات متحده امریکا را به توافقنامهء پاریس و بسر رسانیدن تبادل نظرات پیرامون اولویت های اقلیمی ادارهء رئیس جمهور جو بایدن فراهم کرد، صورت پذیرفت. علاوتاً، وزیر امور خارجه کشور و آقای جان کِری توقعات و انتظارات جامعهء بین المللی را در قبال تصاعد عملی آرزو و هدف جهانی درمورد اقلیم، و اما نیز خواست و مقصد امریکا در زمینه متذکره و مسیری را که باید در راستای موفقیت کنفرانس بین المللی "کوپ ۲۶ / COP26" دربارهء اقلیم پیمود، در میان گذاشته بودند.

JPEG

آقایان ژان– ایوو لودریان و جان کِری در جریان بحث و مشافهه شان، اجلاس نشست عالی سران برای اقلیم را که بتاریخ ۲۲ و ۲۳ اپریل (۳ و ۴ ثور) سال جاری از سوی ایالات متحده امریکا تنظیم و تنسیق می یابد، و همچنان همکاری های را که می توان بسطح دو جانبه درعرصهء اقلیم و تنوع طبیعی به پیش بُرد، مطمح محادثه و مداقه قرار دادند. ذوات فوق الذکر دربارهء تطبیق دسته جمعی اهداف و مقاصد درعرصهء کاهش، سازش و تمویل مالی از همین اکنون تا زمان برگزاری کنفرانس بین المللی "کوپ ۲۶ / COP26" درمورد اقلیم نیز گفتگو و محاضره نمودند.

جهت دریافت معلومات مزید :https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/climat-et-environnement/actualites-et-evenements/2021/article/climat-entretien-de-m-jean-yves-le-drian-avec-m-john-kerry-declaration-de-la

تاریخ نشر 17/03/2021

قسمت بالایی صفحه