اقلیم – فرافکنی های جدید تا افق سال 2050 [fr]

فرافکنی های جدید بنیاد هواشناسی جهان و مرکز بیش بینی اوضاع جَوی فرانسه تا افق سال 2050 با ارائه گرافِ افزایش گرمای هوا حتی با شاخص صعودِ حرارت بیشتر از 40 درجه سانتیگراد در فرانسه، عواقبِ بی نظمی اقلیم را در صورتیکه تدابیر لازمه جهت مهار کردن گرمای هوا درحدود 2 درجه سانتیگراد اتخاذ نگردد، بشکلِ خطرناکی ترسیم می کند.

JPEG

نشر امروز صبح خبرنامه های هواشناسی براساس فرافکنی های مذکور بوسیله رسانه های تمام دنیا، تعاملاتی واقعی مذاکرات جاری لیما (پایتخت کشور پیروو) را در چوکات بیستمین کنفرانس اقلیم، به معرض چشمدید همه قرار داد. آنچنانیکه لوران فابیوس وزیر امور خارجه و انکشاف بین المللی فرانسه در زمینه گفت : "ما آخرین نسلی هستیم که توانمندی عملِ تاَثیرگذار را داریم."

هفتهَ آینده، لوران فابیوس در این مذاکراتی سرنوشت ساز برای رسیدن به یک توافق جهانی در راستای مبارزه علیه نابسامانی اقلیمی موَرخ برج دسامبر 2015 در پاریس ( COP21 )، سهم خواهد گرفت.

برای معلومات بیشتر :
En savoir plus:
- La rubrique Climat sur le site du ministère des Affaires étrangères et du Développement internationale
- Le site de l’Organisation météorologique mondiale

تاریخ نشر 18/12/2014

قسمت بالایی صفحه