اقلیم – صحت – گشایش دومین کنفرانس جهانی در مورد صحت و تغییر اقلیم از جانب آندرهِ والینی، (پاریس، ۷ جولای ۲۰۱۶ مطابق به ۱۷ سرطان ۱۳۹۵)

آندرهِ والینی منشی دولت مسئول امور انکشاف و مجتمع فرانسوی زبانان، بتاریخ ۷ جولای ۲۰۱۶ مصادف به ۱۷ سرطان ۱۳۹۵ دومین کنفرانس جهانی را در مورد صحت و تغییر اقلیم که از سوی کشور فرانسه و سازمان جهانی صحت تنظیم گردیده بود، افتتاح نمود. نامبرده بلخصوص در حضور خانم سِگولِن رویال وزیر محیط زیست، انرژی و بحر، خانم حکیمه الحیت وزیر مراکش گماشته شده در مسائل زیست محیطی و ملکهء هسپانیا سخنرانی نمود.

JPEG

این کنفرانس بروزهای ۷ و ۸ جولای (۱۷ و ۱۸ سرطان)، بیش از ۳۰۰ تن از اشتراک کنندگان، تصمیم گیران سیاسی، متخصصین بسطح بُلند علوم، اشخاص مسلکی در علم صحت و طبابت و نمایندگان جامعهء مدنی را در وزارت امور خارجه و انکشاف بین المللی فرانسه باهم یکجا کرد.

اشتراک کنندگان گردهمایی مذکور، عواقب غم انگیز ناشی از تغییرات اقلیمی بالای صحت بشر را مورد بررسی قرار دادند. این عواقب مملو از درد و مصائب انسانی، چالش های است که باید جامعهء بین المللی با داشتن روحیهء همبستگی بر علیه آن مبارزه کند. کثافت هوا که نظر به آمار سازمان جهانی صحت سالانه باعث مرگ و میر قریب به ۷ میلیون تن می گردد، فرارسیدن جبهات پیهم دمای هوا، سرازیر شدن سیلاب ها، بروز خشکسالی ها، فرسایش منابع آبی، تکثیر امراض عفونی و عوامل آن، بر مردم بخصوص بر آسیب پذیرترین اقشار جامعه سخت اثرگذار است.

نتایج این دو روزکاری، بعد از پیشبرد امور در موضوعات یادشده طی کنفرانس پاریس دربارهء اقلیم، به مقام ریاست المغرب - "کوپ ۲۲ – COP22" که اجلاس اش در ماه نوامبر در مراکش گشایش می یابد، ارسال خواهد گردید.

جهت دریافت معلومات مزید در زمینه : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/climat/actualites-liees-au-dereglement-climatique/actualites-2016-liees-au-dereglement-climatique/article/climat-sante-ouverture-par-andre-vallini-de-la-deuxieme-conference-mondiale-sur

تاریخ نشر 13/07/2016

قسمت بالایی صفحه