اقلیم – سازمان بحری بین المللی، جهت کاهش پخش و افرازات گازهای گلخانه ای کشتی ها، یک پلان راهبردی مقدماتی را تصویب کرد. (۱۳ اپریل ۲۰۱۸ / ۲۴ حمل ۱۳۹۷)

جمهوری فرانسه از تصویب و وضع یک پلان راهبردی درمورد کاهش پخش و افرازات گازهای گلخانه ای کشتی ها از سوی سازمان بحری بین المللی بتاریخ ۱۳ اپریل ۲۰۱۸ میلادی (۲۴ حمل ۱۳۹۷ هجری شمسی)، استقبال و ستایش می کند. جمهوری فرانسه از چندین سال بدینسو در این راستا جد و جهد می ورزید، و حین برگزاری کنفرانسی بنام "نشت عالی یک سیاره" بتاریخ ۱۲ دسامبر ۲۰۱۷ میلادی (۲۱ قوس ۱۳۹۶ هجری شمسی) ، در همسویی با جزایر مارشال ابتکار اعلام ابلاغیه ای را در زمینه متذکره که از پشتیبانی ۴۸ دولت برخوردار بود، تدوین و ارائه کرد.

JPEG

این پلان راهبردی، حمل و نقل بحری را در مسیر کاهش شدت و فشار گاز کاربُن دایکساید اقلاً به %۴۰ تا سال ۲۰۳۰ میلادی (۱۴۰۹ هجری شمسی)، با درنظرداشت چشم اندازی به کسر گاز کاربُن دایکساید به %۷۰ تا سال ۲۰۵۰ میلادی (۱۴۲۹ هجری شمسی)، و تنزیل قطعی حجم افرازات گازها اقلاً به %۵۰ در سال ۲۰۵۰ میلادی (۱۴۲۹ هجری شمسی) به تناسب سال ۲۰۰۸ میلادی (۱۳۸۷ هجری شمسی)، قرار می دهد.

این اقدام در روند کاربُن زدایی حمل و نقل بحری بین المللی، و در مطابقت و توازن با اهداف توافقنامهء پاریس درمورد تغییرات اقلیمی و در بسیج ساختن کارخانه های صنعتی ذیدخل معضل جهت نایل آمده به منزل مقصود، یک گام مهمی محسوب می گردد.

JPEG

اکنون حمل و نقل بحری بین المللی معادل افرازات شش بزرگترین افرازکننده جهان، گاز مضره تولید می کند. اگر کدام کاری یا اقدامی موثری درعرصه روی دست گرفته نمی شد، میزان امکان افزایش این پخش و افرازات گازهای خطرناک و کشنده از %۵۰ تا %۲۵۰ تا سال ۲۰۵۰ میلادی (۱۴۲۹ هجری شمسی) می رسید. منبعد، ما قویاً امیدواریم تا از وقوع این پدیده مهیب احتراز بعمل آید.

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/climat/actualites-liees-au-dereglement-climatique/actualites-2018-liees-au-dereglement-climatique/article/climat-adoption-par-l-organisation-maritime-internationale-d-une-strategie

تاریخ نشر 25/04/2018

قسمت بالایی صفحه