اقلیم – توافقنامهء پاریس – تصویب این توافقنامه از سوی کشورهای پاناما و برازیل (۱۲ سپتامبر ۲۰۱۶ / ۲۲ سنبله ۱۳۹۵)

فرانسه از اینکه کشورهای برازیل و پاناما روند ملی شان را در قبال تصویب توافقنامهء پاریس درمورد تغییرات اقلیمی به اتمام رسانیدند، استقبال می کند. این کارکرد، بر تعهد پاناما و برازیل در راستای مبارزه با تغییراقلیم صحه می گذارد.

فرانسه، بخصوص بمناسبت رویداد بسطح عالی درمورد مرعی الاجرا ساختن توافقنامهء پاریس که بتاریخ ۲۱ سپتامبر (۳۱ سنبله) در شهر نیویارک برگزار خواهد گردید، جمیع ممالک امضأکننده توافقنامه یادشده را تشویق به تصویب هر چه سریعتر آن می نماید.

این روند زمینه را مساعد خواهد ساخت تا آنطوریکه حین تطبیق توافقنامهء پاریس پیش بینی شده است، مرز رسیدن به ۵۵ کشوری که عامل افرازات %۵۵ گازهای گلخانه ای استند، در اسرع وقت پیموده شود.

جهت دریافت معلومات مزید : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/climat/actualites-liees-au-dereglement-climatique/actualites-2016-liees-au-dereglement-climatique/article/climat-accord-de-paris-ratifications-par-le-panama-et-le-bresil-12-09-16

تاریخ نشر 15/09/2016

قسمت بالایی صفحه