اقلیم : توافقنامهء پاریس – تسلیم دهی ابزار تصویب و لازم الاجرا نمودن این توافقنامه (۶ اکتوبر ۲۰۱۶ / ۱۵ میزان ۱۳۹۵)

اتحادیهء اروپا و هفت دولت عضو این اتحادیه، منجمله فرانسه، بروز چهارشنبه ۵ اکتوبر (۱۴ میزان) یکجا ابزار شان را برای تصویب توافقنامهء پاریس تسلیم نمودند، و بدینگونه عبور از دومین مرحله آغاز روند مرعی الاجرا شدن توافقنامه متذکره فراهم گردید (۵۵ کشوری که نمایندگی از %۵۵ افرازات گازهای گلخانه ای می کنند).

JPEG

معهذأ توافقنامهء پاریس، در حالیکه چند روزی به شروع کنفرانس درمورد تغییرات اقلیمی "کوپ ۲۲ - COP 22" درمراکش باقی مانده و کمتر از یک سال بعد از تصویب آن در پاریس، بتاریخ ۴ نوامبر (۱۴ عقرب) رسماً در منصهء عمل قرار خواهد گرفت. سرعت این روند تصویب بیپیشینه است.هرگز یک معاهده چند جانبه ای حاوی چنان اهمیتی، از سوی اینقدر ممالک و آنهم در زمان اندکی، تصویب نگردیده بود. منبعد، توافقنامه یادشده از سوی ۷۴ کشوری که جمعاً %۸۲،۵۸ گازهای گلخانه ای را پخش می کنند، قبول و تصویب گردید. ما جهت رسیدن به اشتراک جهانی در توافقنامهء پاریس، کاملاً بسیج هستیم.

JPEG

اکنون زمان اجرآات فرا رسیده است. گردهمایی مراکش، نخستین کنفرانس پیگیری توافقنامهء پاریس بوده و در روشنایی عملکرد بنفع اقلیم، امور محوله خودرا به پیش خواهد برد.

JPEG

جهت معلومات مزید :
Voir :http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/climat/actualites-liees-au-dereglement-climatique/actualites-2016-liees-au-dereglement-climatique/article/climat-accord-de-paris-depot-de-l-instrument-de-ratification-et-entree-en

تاریخ نشر 20/10/2016

قسمت بالایی صفحه