اقلیم – ایالات متحده امریکا – سوال و جواب – برگرفتهء موجزی از نشست مطبوعاتی (۳۱ می ۲۰۱۸ / ۱۰ جوزا ۱۳۹۷)

سوال : یک سال قبل، دونالد ترامپ رئیس جمهوری امریکا اعلام کرد که ایالات متحده از توافقنامهء پاریس درمورد اقلیم خارج می شود. معهذأ، چگونه روند همکاری با ایالات متحده امریکا درعرصه انکشاف خواهد کرد ؟ دونالد ترامپ عقد یک پیمان دیگری را پیشنهاد نموده بود، آیا این امکان را تصور می توانید و مدنظر گرفته اید ؟

جواب : ایالات متحده امریکا بتاریخ اول جون سال ۲۰۱۷ میلادی (۱۱ جوزا سال ۱۳۹۶ هجری شمسی) قصداش را مبنی برخروج از توافقنامهء پاریس درمورد اقلیم اعلام کرد. تا اکنون این کشور به اشتراک اش بطور سازنده در مذاکراتی که درچوکات میثاق عمومی سازمان ملل متحد درمورد تغییرات اقلیمی دایر می گردد، ادامه می دهد. ما امیدواریم که کشور مذکور بخاطر تجرید و منزوی نشدن اش از جامعهء بین المللی، در داخل توافقنامه متذکره پابرجا بماند. ما، جهت مبارزه با گرمایش جهانی و تخریب محیط زیست، به گفتگوی مان با این شریک مهم ادامه می دهیم. همانگونه که رئیس جمهوری فرانسه فرموده است : "درب مسدود نیست".

از سوی دیگر، ما بذل سعی و تلاش و انجام کار مان را با گروه دول متفق، شهرها و شرکای عامه و خصوصی، امضأکنندهء ابلاغیهء بنام "ما هنوز در آن هستیم" که فعال اصلی تعهد جهانی برای این داعیه مشترک محسوب می گردد، پیگیری می نماییم.

جمهوری فرانسه آنطوریکه در طول مذاکرات کنفرانس بین المللی درمورد تغییر اقلیم منعقدهء بُن در سال ۲۰‍۱۷ میلادی / ۱۳۹۶ هجری شمسی - "کوپ ۲۳ / COP 23" به اثبات رسانید، و حین "نشست عالی یک سیاره" بتاریخ ۱۲ دسامبر (۲۱ قوس) آن را تأیید کرد، کاملاً در راستای مبارزه علیه گرمایش جهانی متعهد بوده و به حمایت از تمام تشکیلات گروهی فعالانی برخاسته از کنفرانس بین المللی دربارهء تغییر اقلیم منعقدهء پاریس در سال ۲۰۱۵ میلادی / ۱۳۹۴ هجری شمسی - "کوپ ۲۱ / COP 21"، ادامه خواهد داد.

JPEG

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/climat/actualites-liees-au-dereglement-climatique/actualites-2018-liees-au-dereglement-climatique/article/climat-etats-unis-q-r-extrait-du-point-de-presse-31-05-18

تاریخ نشر 03/06/2018

قسمت بالایی صفحه