اقلیم – ایالات متحده امریکا – امضأی یک فرمان ریاست جمهوری درمورد انرژی (۲۹ مارچ ۲۰۱۷ / ۹ حمل ۱۳۹۶)

بتاریخ ۲۸ مارچ (۸ حمل)، رئیس جمهور امریکا یک فرمانی را درمورد سیاست انرژی ایالات متحده امریکا امضأ کرد.

JPEG

به عقیدهء فرانسه، انتقال بسوی اقتصادی با افراز پایین گاز کاربُن، یک رُکن اصلی رسیدن به اهدافی را تشکیل می دهد که جامعهء جهانی بذریعهءء توافقنامه پاریس دربارهء اقلیم بخود تعیین نمود.

جامعهء جهانی آنطوریکه آقای ژان – مارک ایرو، وزیر امور خارجه جمهوری فرانسه اظهار داشت، باید با تمام اقدامات نیک در زمینه و جمیع نیروهای خیرخواه، منجمله در داخل ایالات متحده امریکا برعلیه بی نظمی های اقلیمی هرآن بسیج باشد.

JPEG

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/climat/actualites-liees-au-dereglement-climatique/actualites-2017-liees-au-dereglement-climatique/article/climat-etats-unis-signature-d-un-decret-presidentiel-sur-l-energie-29-03-17

تاریخ نشر 02/04/2017

قسمت بالایی صفحه