اقلیم – امضأی توافقنامهء پاریس از سوی کشور اُزبکستان (۱۹ اپریل ۲۰۱۷ / ۳۰ حمل ۱۳۹۶)

فرانسه از امضأی توافقنامهء پاریس بتاریخ ۱۹ اپریل ۲۰۱۷ (۳۰ حمل ۱۳۹۶) ازسوی اُزبکستان استقبال و اظهار خُرسندی می کند.

JPEG

بدینگونه اُزبکستان یک صدونود و پنجمین عقدکننده توافقنامهء پاریس گردید.

آقای ژان – مارک ایرو، وزیر امور خارجه و انکشاف بین المللی فرانسه حین بازیداش از شهر تاشکند پایتخت اُزبکستان بروزهای ۱۴ و ۱۵ اپریل (۲۵ و ۲۶ حمل) و طی نشستی با پنج همتای آسیای مرکزی اش بتاریخ ۲۹ مارچ (۹ حمل) در شهر پاریس، اهمیت یک چنین امضأ و صحه را خاطر نشان ساخته بود.

جهت معلومات مزید در این عرصه :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/ouzbekistan/evenements/article/climat-signature-par-l-ouzbekistan-de-l-accord-de-paris-19-04-17

تاریخ نشر 23/04/2017

قسمت بالایی صفحه