اقتصاد اجتماعی و منسجم و اقتصاد ادغامی : کنفرانس بین المللی "پیمان برای اثرگذاری" – (پاریس، موزیم کیِ برانلی، ۱۰ – ۱۱ جولای ۲۰۱۹ / ۱۹ – ۲۰ سرطان ۱۳۹۸)

بروزهای چهارشنبه ۱۰ و پنجشنبه ۱۱ جولای ۲۰۱۹ میلادی (بتاریخ ۱۹ و ۲۰ سرطان ۱۳۹۸ هجری شمسی)، حدوداً ده وزیر منجمله صدراعظم توگو، فعالان رسمی، فعالان جامعهء مدنی و سکتور خصوصی وابسته به ۵۰ کشور جهان در کنفرانس بین المللی تحت عنوان "پیمان برای اثرگذاری" درمورد اقتصاد اجتماعی و منسجم و اقتصاد ادغامی اشتراک ورزیدند. این رویداد تحت نظارت عالی رئیس جمهوری فرانسه و با برچسب هفت کشور صنعتی جهان – "جی.۷" تنظیم و تدویر یافته بود.

JPEG

"پیمان برای اثرگذاری" که از سوی کمیشنری عالی در امور اقتصاد اجتماعی و منسجم و نوآوری اجتماعی – (اچ.سی.او.اس.اس.آی.اس.) مربوط وزارت انتقال زیست محیطی و همبستگی در همکاری و مشارکت با وزارت اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه رهنمایی می گردد، برنامهء راه اندازی و آغاز یک "اتحاد جهانی در راستای شناخت و انکشاف اقتصاد اجتماعی و منسجم و اقتصاد ادغامی" را رقم زد. تعهدات داوطلبانهء اشتراک کنندگان "پیمان برای اثرگذاری"، عملاً مبین نقشهء راه اتحاد مزبور است.

اقتصاد اجتماعی و منسجم و اقتصاد ادغامی به چالش های اجتماعی و زیست محیطی (مانند عرضهء قرضه های کوچک، ایجاد شغل، نیروهای تجدید پذیر، کمک به فرد وغیره) پاسخ می دهد. اکنون در سرزمین فرانسه، اقتصاد اجتماعی و منسجم %۱۰ تولیدات ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می دهد، و در بخش ایجاد اشتغال برای ۲،۳ میلیون فرد (%۱۳ مشاغل خصوصی) سهم دارد. برعلاوه، این امر اشاره به سکتور پویا و در حال رُشدی می کند که تا سال ۲۰۲۰ میلادی (سال ۱۳۹۹ هجری شمسی) پیش بین ارائهء ۰۰۰ ۶۰۰ فُرصت شغلی جدید است.

برعلاوه، کارشناسی فرانسوی در سکتور اقتصاد اجتماعی و منسجم و نوآوری اجتماعی بسطح اروپایی و بین المللی حائز شناخت و اعتبار است. وزارت اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه مجهز با یک پلان راهبردی وزارتی، (https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/aide-au-developpement/autres-secteurs-d-importance/l-economie-sociale-et-solidaire/) "ابداع همگانی" (https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/aide-au-developpement/autres-secteurs-d-importance/l-economie-sociale-et-solidaire/)، موقف یک فعال پیشگام و بارز را درعرصه متذکره از آن خود ساخته است. بدین منوال، اقتصاد اجتماعی و منسجم و اقتصاد ادغامی در اصل بدنهء سیاست خارجی جمهوری فرانسه در راستای همکاری بین المللی و انکشاف قرار دارد. این سکتور قاطعانه در امور انکشاف دوامدار و ادغامی، بشمول ساحات آسیب پذیر و شکننده کمک می کند.

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/aide-au-developpement/evenements-et-actualites-sur-le-theme-du-developpement/evenements-et-actualites-sur-le-theme-du-developpement-2019/article/economie-sociale-et-solidaire-et-economie-inclusive-conference-internationale

تاریخ نشر 22/07/2019

قسمت بالایی صفحه