افغانســتان : "چهارراه قارهء آســیا" – سال ۱۹۶۵ میلادی / ۱۳۴۴ هجری شمسی

گزارش مورخ سنه –۱۹۶۵ میلادی / ۱۳۴۴ هجری شمسی درمورد افغانستان تحت عنوان "چهارراه قارهء آسیا" (از آرشیف نشرات انستیتیوت ملی آثار سمعی و بصری فرانسه)

JPEG

1965 – L’Afghanistan, carrefour de l’Asie
لطفاً در اینجا کلیک کنید : https://www.bing.com/videos/search?q=ina+%2f+documents+sur+l%27afghanistan&&view=detail&mid=FC8991B82A7C72DC8AD5FC8991B82A7C72DC8AD5&FORM=VRDGAR

تاریخ نشر 15/10/2017

قسمت بالایی صفحه