افغانسـتان و جامعـه بین المـلل

افغانستان از سال ۲۰۰۱ میلادی (۱۳۸۰ هجری شمسی) بدینسو از حمایت چشمگیر و ملموس جامعه بین المللی برخوردار است.

سازمان ملل متحد بوسیلهء مأموریت معاونت ملل متحد در افغانستان – "یوناما" / "مانوا" حضور دارد. مأموریت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان - "یوناما" / "مانوا" با وضع و تصویب قطعنامه شماره ۱۴۰۱ شورای امنیت مورخ ۲۸ مارچ ۲۰۰۲ میلادی (۸ حمل ۱۳۸۱ هجری شمسی) که از آن تاریخ به بعد همه ساله تجدید می گردد (تجدید اخیر آن درچوکات قطعنامه شماره ۲۳۴۴ مورخ ماه مارچ ۲۰۱۷ (حوت/حمل ۱۳۹۵/۱۳۹۶ هجری شمسی) صورت پذیرفت)، بوجود آمد. وظیفه محوله مأموریت "یوناما" / مانوا" بخصوص نظم و انسجام امداد، تأمین انتخابات، مصالحه، همکاری منطقوی، حکومتداری، حقوق بشر و مدد رسانی بشردوستانه را تحت پوشش خویش قرار می دهد. چندین نهاد مربوط به سازمان ملل متحد (برنامهء پیشرفت و انکشاف سازمان ملل متحد، کمیشنری عالی برای مهاجرین سازمان ملل متحد، دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد) تحت هماهنگی دفتر "یوناما" / "مانوا" در افغانستان نیز قویاً دست اندرکار اند.
(جهت دریافت معلومات مزید به سایت نمایندگی دائمی جمهوری فرانسه مقیم سازمان ملل متحد مراجعه شود.) https://onu.delegfrance.org/

افغانستان از سال ۲۰۰۱ میلادی (۱۳۸۰ هجری شمسی) بدینسو از کمک های ملکی خیلی قابل ملاحظه جامعه جهانی (بیش از ۴۰ میلیارد دالر)، تمویل کنندگان دوجانبه و چندجانبه (خاصتاً بانک جهانی، بانک انکشاف آسیا) مستفید گردیده است. اتحادیهء اروپا بتاریخ ۴ و ۵ اکتوبر ۲۰۱۶ میلادی (۱۲ و ۱۳ میزان ۱۳۹۵ هجری شمسی)، به تعقیب برگزاری کنفرانس توکیو (در سال ۲۰۱۲ میلادی / ۱۳۹۱ هجری شمسی) و کنفرانس لندن (در سال ۲۰۱۴ میلادی / ۱۳۹۳ هجری شمسی)، یک جلسه عالی وزارتی تمویل کنندگان برای افغانستان را مشترکاً با جمهوری اسلامی افغانستان ریاست نمود. این نشست بین المللی زمینهء اعلام تعهدات تمویل کنندگان مختلف را طی سال های آینده و انجام بررسی اصلاحات جاری و مورد انتظار از جانب مقامات افغانی فراهم کرد. مبلغ کمک های اعلام شده در کنفرانس مذکور برای سال های ۲۰۱۷ – ۲۰۲۰ میلادی (۱۳۹۶ – ۱۳۹۹ هجری شمسی) به تقریباً ۴،۱۴ میلیارد یورو تخمین گردیده است.

اتحادیهء اروپا از سال ۲۰۰۱ میلادی (۱۳۸۰ هجری شمسی) بدینسو، با عزم راسخ و استوار به افغانستان متعهد است. اتحادیهء اروپا حین برگزاری کنفرانس وزارتی تمویل کنندگان برای افغانستان (۴ – ۵ اکتوبر ۲۰۱۶ میلادی / ۱۲ و ۱۳ میزان ۱۳۹۵ هجری شمسی)، یک تعهدی به هزینهء ۴،۱ میلیارد یورو کمک ملکی طی سالیان ۲۰۱۴ – ۲۰۲۰ میلادی (۱۳۹۳ – ۱۳۹۹ هجری شمسی) را اعلام داشت، و بدین ترتیب افغانستان جایگاه نخستین آخذ مدد عامه به انکشاف اتحادیهء اروپا را کسب کرد. (جهت دریافت معلومات مزید به سایت هیئت اتحادیهء اروپا در افغانستان مراجعه شود.) https://eeas.europa.eu/delegations/afghanistan_en

نیروی بین المللی معاونت به تأمین امنیت ("آیساف – فیاس" که تحت قیمومیت و مسئولیت وظیفوی سازمان ملل متحد با اجرای قطعنامه شماره ۱۳۸۶ شورای امنیت ملل متحد در ماه دسامبر ۲۰۰۱ میلادی (دلو/جدی ۱۳۸۰) و تحت فرماندهی پیمان اتلانتیک شمال – "ناتو" سر از ماه آگست ۲۰۰۳ میلادی (سرطان/اسد ۱۳۸۲ هجری شمسی ایجاد گردید) مأموریت محوله اش را بتاریخ ۳۱ دسامبر ۲۰۱۴ میلادی (۱۰ جدی ۱۳۹۳ هجری شمسی) به اتمام رسانید. تا ۰۰۰ ۱۳۰ عمله و فعله (۵۱ کشور سهیم، منجمله جمهوری فرانسه) به خاک افغانستان اعزام گردیدند. مأموریت "آیساف – فیاس" در آخر سال ۲۰۱۴ میلادی (۱۳۹۳ هجری شمسی) منحل گردید و معهذأ، نیروهای امنیتی و نظامی افغانستان دیگر از پشتیبانی مستقیم قواه پیمان اتلانتیک شمال – "ناتو" در ساحه عملیات و کارزار جنگی برخوردار نیستند. عملیات مرتبط به تعلیم و تربیه، مشاورت و معاونت با نیروهای امنیتی و نهادهای افغانستان، درچوکات مأموریت "حمایت قاطع" (قطعنامه شماره ۲۱۸۹ شورای امنیت سازمان ملل متحد مورخ ۱۲ دسامبر ۲۰۱۴ میلادی / ۲۱ قوس ۱۳۹۳ هجری شمسی) تحت قوماندهی نیکولسُن جنرال امریکایی از تاریخ اول جنوری ۲۰۱۵ میلادی (۱۱ جدی ۱۳۹۴ هجری شمسی) ادامه دارد. ایالات متحده امریکا درچوکات پلان راهبردی جدید اش برای جنوب آسیا که از سوی رئیس جمهور دونالد ترامپ بتاریخ ۲۱ آگست ۲۰۱۷ (۳۰ اسد ۱۳۹۶ هجری شمسی) اعلام گردید، تصمیم گرفت تا حضور قشون اش را در افغانستان از ۰۰۰ ۱۱ نفر به ۰۰۰ ۱۵ نفر ارتقا دهد، درحالیکه قطعات قوه پیمان اتلانتیک شمال – "ناتو" بایست از ۰۰۰ ۱۲نفر به بیش از ۰۰۰ ۱۵ نفر صعود کند. (جهت دریافت معلومات مزید، به سایت نمایندگی دائمی جمهوری فرانسه مقیم پیمان اتلانتیک شمال – "ناتو" مراجعه شود.
) https://otan.delegfrance.org/

مقاله بازنگری شده بتاریخ ۱۱ نوامبر ۲۰۱۷ میلادی / ۲۰ عقرب ۱۳۹۶ هجری شمسی

لطفاً در اینجا کلیک کنید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/afghanistan/l-afghanistan-et-la-communaute-internationale/

تاریخ نشر 10/01/2018

قسمت بالایی صفحه