افغانستان – یک اولویت سه گانه : مردم سالاری، صلح و انکشاف – کنفرانس وزرأ (ژنیو، ۲۸ نوامبر ۲۰۱۸ / ۷ قوس ۱۳۹۷) [fr]

« عالیجناب،

خانم ها، آقایان،

این کنفرانس در یک لحظهء خطیر و حساسی دایر می گردد، و من از حکومت افغانستان و سازمان ملل متحد بخاطر تنظیم آن سپاسگزار و مشکورم. گردهمایی مذکور باید به ما زمینهء بررسی و مداقهء مسیر افغانستان را بسوی صلح و ثبات، مردم سالاری و انکشاف اقتصادی و اجتماعی فراهم سازد.

پیشرفت های بدست آمده انکار ناپذیر بوده، آنچنانیکه برگزاری انتخابات پارلمانی و ترتیبات و آمادگی ها در راستای انتخابات ریاست جمهوری گواه آن است. این انتخاباتی که در آن زنان سهم گسترده داشتند، بیانگر تمایل و رغبت مردم افغانستان به صلح است ؛ این مردمی با احساسی که بتاریخ ۲۰ اکتوبر (۲۸ میزان) گذشته با وجود سایهء سنگین تهدیدات و سوءقصدها شجاعانه بسیج شدند.

با این وجود، یک راهی به پیمودن باقی مانده است. جمهوری فرانسه در این آزمون به حفظ موقف خود درکنار مردم افغانستان ادامه میدهد : تعهداش دیرینه، انقریب صد ساله و پایدار است ؛ این کشور خون سربازان اش را جهت تأمین صلح ریختانده، و از سال ۲۰۱۲ میلادی (۱۳۹۱ هجری شمسی) بدینسو با عقد یک معاهدهء دوستی و همکاری در ساحه بخصوص وسیعی که دربرگیرنده مسائل امنیتی، اقتصادی، فرهنگی و تعلیمی است، ملزم و مقید است.

من تا این مرحله، سه اولویت را برجسته می سازم.

نخست از همه، پیگیری روند انتخاباتی. این روند باید آزاد و شفاف باشد. نقاط ضعف، نارسایی ها و کم کاری های که حین انتخابات پارلمانی تثبیت و مشخص گردید، باید در انتخابات ریاست جمهوری اصلاح شود. زیرا داشتن اعتماد به نهادهای معتبر و نمایندگان مشروع یک تعهد و وثیقهء صلح بشمار می آید. جمهوری فرانسه براین امر که اتحادیهء اروپا به همراهی و همگامی خویش با بذل این تلاش ها ادامه دهد، به همانگونه ای که سازمان ملل متحد و سازمان پیمان اتلانتیک شمال – "ناتو" جهت جلوگیری و مقابله با خشونت های که هدف اش محض منع ابراز عزم و ارادهء مردم افغانستان است، در راستای مدد به نیروهای انتظامی افغانستان بسر می رساند، نظارت و مواظبت خواهد داشت.

متعاقباً، پیگیری روند صلح. این روند باید ادغامی باشد، و بواسطهء افغان ها و برای افغان ها رهبری شود، و در انجام یک تفاهم و گفتمان صلح با طالبان، به منظور استقرار ثبات پایدار آنطوریکه حکومت وحدت ملی آن را پیشنهاد می کند، جامهء عمل پوشد. این مأمول درچوکات پیش بینی شده از سوی قانون اساسی، مستلزم ابراز شرایط قابل قبول و ضروری تمرین جامع و مناسب قدرت است. تمام دول منطقه مجبوراند تا جهت متقاعد کردن طالبان به اشتراک سازنده در مذاکرات مذکور، از نفوذ شان استفاده بعمل آورند. برعلاوه، بذل تلاش های جامعه جهانی باید در فضای تفاهم و گفتگو صورت پذیرد، نه در جوی رقابت و همچشمی.

بالاخره، پیگیری توسعهء اقتصادی. این روند ایجاب می کند تا اصلاحات بُلند پروازانه حکومتداری و اتخاذ تدابیر عملی مبارزه علیه فساد، جرایم سازمان یافته و قاچاق مواد مخدر، و همچنان جهت زمینه سازی اشتراک کامل زنان در تحکیم صلح و انکشاف کشور، توسط ارتقای مساوات میان مردان و زنان مرعی الاجرا گردد. جمهوری فرانسه درکنار مردم افغانستان باقی خواهد ماند، و مطابق به تعهدات اش در بروکسِل، به پشتیبانی از بذل تلاش های اش درعرصه های معارف، صحت، عرضهء خدمات اولیه به مردم، فرهنگ و میراث باستانی، ادامه خواهد داد.
بدین منوال، ما آرزومندیم طی دو سال پیشرو یوم الموعود آینده با تطبیق رویکارهای عمده مبتنی بر سه اولویت ذاتاً متصل، یعنی مردم سالاری، صلح و انکشاف، و آنهم در حرمتگزاری به عزم، حیثیت و آبروی مردم افغانستان که جمهوری فرانسه بواسطهء دوستی عمیقی با آنها پیوند دارد، رقم بخورد.
»

– کنفرانس وزرأ درمورد افغانستان - متن سخنرانی آقای نیکولا دو ریویِر، رئیس عمومی امور سیاسی و امنیت وزارت اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه (ژنیو، ۲۸ نوامبر ۲۰۱۸ / ۷ قوس ۱۳۹۷)

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه