افغانستان – گفتمان عمومی تحت فحوای مادهء دهم دستورالعمل روز – موضع و موقف فرانسه [fr]

JPEG

چهل و ششمین مقطع شورای حقوق بشر - گفتمان عمومی تحت فحوای مادهء دهم دستورالعمل روز – موضع و موقف فرانسه – ژنیو، ۲۲ مارچ ۲۰۲۱ میلادی / ۲ حمل ۱۴۰۰ هجری شمسی

"محترمه خانم رئیسه،

جمهوری فرانسه خودرا با اعلامیهء اتحادیهء اروپا و سخنانی که قبلاً تحت فحوای مادهء دهم دستورالعمل روز ارائه و تصریح گردید، شریک می داند.

اقدام به عون و مدد تخنیکی و به تحکیم و اضطلاع ظرفیت ها از سوی کمیشنری عالی در امور حقوق بشر – (اچ.سی.دی.اچ.)، زمینهء همگامی و همگرایی را با دول در راستای تعمیل وجایب و مکلفیت های شان درعرصهء احقاق حقوق بشر فراهم می کند، - و این امر بایا و مفترض محسوب می گردد.

بدین منوال، ما از ارائه و تشریح گزارش محترمه خانم کمیشنر عالی طی این مقطع کاری درمورد اعطأی مدد و معاونت تخنیکی به افغانستان استقبال و تمجید می نماییم. ما در تشویش و نگرانی ای که در این گزارش از بابت شرایط و اوضاع افراد ملکی تبیین یافته است، همسو و شریک هستیم. ما جهت ارتقاء و اضطلاع حقوق نسوان، و امحاء تمامی انواع و اشکال خشونت های ارتکاب یافته بر ایشان، با سفارشات و دستورالعمل های مرقوم در گزارش مذکور می پیوندیم. ما از مقامات افغانستان نیز می خواهیم تا علیه معافیت عاملین تخلفات و نقض های حاد حقوق بشر و حق بشردوستانه بین المللی ، کارآ و موثرانه مبارزه نمایند.

(...)

بالاخره، ما از کمیشنری عالی در امور حقوق بشر - (اچ.سی.دی.اچ.) خواهان مدنظر گرفتن هر چه بیشتر قدرت و تبحر لسانی در راهکار استخدام کارمندان اش هستیم. کمیشنری عالی در امور حقوق بشر - (اچ.سی.دی.اچ.) اگر متمنی و مرتجیء جدی و کامل همکاری و استظهار موثر با مستفید شوندگان از تعاون تخنیکی است، باید بتواند به همه لسان های مؤکد کاری سازمان ملل متحد ارتباط بایا و لازمه برقرار کند.

از عطف توجه تان در زمینه مشکور سپاسگزارم."

جهت دریافت معلومات مزید و جامع درعرصه : https://onu-geneve.delegfrance.org/Debat-general-sous-le-point-10-de-l-ordre-du-jour

تاریخ نشر 01/04/2021

قسمت بالایی صفحه