افغانستان – کنفرانس بسطح وزارت خانه ها، (لندن، 3 و 4 دسامبر 2014 مصادف 12 و 13 قوس 1393). [fr]

کنفرانسی بسطح وزارت خانه ها در بارهَ افغانستان، بروزهای 3 و 4 دسامبر 2014 مطابق 12 و 13 قوس 1393، تحت ریاست مشترک هیئات افغانی و بریتانوی در لندن دایر گردید. اجلاس لندن به ادامهَ کنفرانس توکیو موَرخ برج جولای 2012 (سرطان 1391) برپا گردیده است. اشرف غنی رئیس جمهور جدید و عبدالله رئیس اجرائیه جدید در جلسه متذکره اشتراک ورزیدند.

با در نظر داشتِ وضعیت گذار سیاسی، امنیتی و اقتصادی افغانستان، این گِردهمآیی به حکومت جدید وحدت ملی فُرصت داد تا برنامهَ اقتصادی و پلانِ اصلاحات خودرا شرح دهد ؛ از برنامه و پلانی که جامعه جهانی می خواهد پشتیبانی کند. یک اعلامیهَ مشترک در نتیجه ای این ملاقات تصویب گردید.

کریستیان ماسیِ، منشی عمومی وزارت امور خارجه و انکشاف بین المللی فرانسه در کنفرانس مذکور اشتراک ورزید. فرانسه خواستار حمایت از پلان اصلاحاتی ارائه شده بوسیلهَ رئیس جمهور اشرف غنی، می باشد. این کشور در چوکات معاهدهَ دوستی و همکاری منعقده ای سال 2012 که دو مملکت ما را پیوند می دهد، برتعهدِ دراز مدت خود جهت انکشاف افغانستان دوباره تاَکید می نماید.

JPEG

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه