افغانستان – پیشنهاد مذاکرات بدون قید و شرط صلح رئیس جمهور محمد اشرف غنی [fr]

پیشنهاد مذاکرات بدون قید و شرط صلح که بمناسبت دومین نشست موسوم به روند کابل بتاریخ ۲۸ فبروری از جانب محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری اسلامی افغانستان عنوانی طالبان صورت پذیرفت، یک تحول مثبت محسوب می گردد. جمهوری فرانسه درکنار ممالک و سازمان های بین المللی ای که در روند کابل اشتراک می ورزند، از این ارائهء صلح به طالبان مبنی بر برسمیت شناختن شان منحیث یک نیروی سیاسی، پشتیبانی می کند. برعلاوه، ما توقع و خواست مان را مبتنی براینکه طالبان از اعمال هر نوع خشونت دست بردارند، یادآور می شویم.

جمهوری فرانسه از بذل تلاش های مقامات افغانی در راستای ایجاد یک توافق گسترده ملی در حمایه از ارائهء صلح، ستایش و قدردانی می کند. جمهوری فرانسه مقامات افغانی را در این مسیر، بخصوص با فراهم ساختن زمینهء وحدت و یکپارچگی حکومت وحدت ملی و با امر مبارزه علیه تمایلات عقب نشینی قومی و نژادی، تحریض و ترغیب می کند.

جمهوری فرانسه تمامی شرکای بین المللی افغانستان، خاصتاً کشورهای همجوار را نیز تشویق به کمک و تسهیل این روند صلح ادغامی می کند.

بالاخره، جمهوری فرانسه از تعهدات دیروز همه کشورهای همجوار افغانستان و همچنان مابقی شرکای بین المللی جهت تداوم همکاری فزاینده با مقامات افغانی در قبال امر مجادله و مقابله برضد مصیبت های مشترکی چون دهشت افگنی بین المللی و جنایات سازمان یافته فراملی، احساس شعف و مسرت می کند.

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه