افغانستان – وقوع یک سلسله سوءقصدهای مرگبار در شرق کشور (۱۱ سپتامبر ۲۰۱۸ / ۲۰ سنبله ۱۳۹۷) [fr]

فرانسه وقوع یک سلسله سوءقصدهای مرگبار در افغانستان که پریروز شرق کشور را آماج قرار داد و منجر به جانباختن ده ها تن و جراحت برداشتن صدها تنی دیگر، بخصوص در مکاتب و یک باشگاه ورزشی گردید، با شدیدترین الفاظ محکوم می کند. فرانسه مراتب تسلیت و همدردی خویش را به خانواده های قربانیان تقدیم می دارد، و به مجروحین این واقعات خونبار و شنیع شفأی عاجل استدعا می کند.

این حملات غیر قابل قبول و تحمل بر مردم ملکی است. فرانسه در راستای مبارزه علیه دهشت افگنی پابند و متعهد بوده، و جهت نبرد با این پدیدهء شوم و سرکوبی آن، به حمایت اش از افغانستان ادامه خواهد داد. این کشور پشتیبانی اش را از "پروسهء کابل" که از جانب رئیس جمهور محمد اشرف غنی در ماه جون سال ۲۰۱۷ میلادی (جوزا/سرطان ۱۳۹۶ هجری شمسی) راه اندازی گردید، و همچنان از روند مردم سالار کنونی تذکار می دهد. تأکید باید ورزید که برگزاری انتخابات پارلمانی بتاریخ ۲۰ اکتوبر (۲۸ میزان) آینده، یک مرحله اهم و اساسی این روند جاری بشمار می رود.

تاریخ نشر 13/09/2018

قسمت بالایی صفحه