افغانستان، منسوجات، هنر دوخت و دوز و راه ابریشم [fr]

"ظریف دیزایین" کُلِکسیون خاص البسه زنانه و مردانه خویش را تحت عنوان "افغانستان، منسوجات، هنر دوخت و دوز و راه ابریشم" برای فصول خزان و زمستان سال ۲۰۱۸ میلادی (۱۳۹۷ هجری شمسی)، در شهر پاریس معرفی کرده و به نمایش می گذارد.

PNG

این نمایشگاه منسوجات زیبا و نفیس و البسهء خزانی و زمستانی "ظریف دیزایین" جهت فروش کوتاه مدت، بروز سه شنبه ۴ دسامبر ۲۰۱۸ میلادی مطابق به ۱۳ قوس ۱۳۹۷ هجری شمسی، بساعت ۳۰ : ۶ شام، در "فضای سینکو" واقع ۱۸ / ۱۲ گذر شوَزُل مربوط ناحیهء دوم شهر پاریس – راه دخول در ۴۰ سرک "دیِ پُتی شان" افتتاح می گردد.

اما نمایشگاه البسه یادشده که کارکردهای عالی هنر تجسمی، نقاشی، موسیقی رباب، نمایش عکس ها درمورد زنان تحت آموزش و پرورش و عرضهء طعام و حلویات لذیذ افغانی را نیز دربر می گیرد، از تاریخ ۳ الی ۸ دسامبر ۲۰۱۸ میلادی (از ۱۲ تا ۱۷ قوس ۱۳۹۷ هجری شمسی)، از ساعت ۱۱ قبل از ظهر تا ساعت ۳۰ : ۷ شام، بروی مدعوین و علاقه مندان پوشاک، هنر و فرهنگ باز است.

JPEG

به انتظار تشریف آوری جمع عفیر شائقین البسه ظریف و ... در ایام موعود ! کامگار باشید.

تاریخ نشر 28/11/2018

قسمت بالایی صفحه