افغانستان : مبارزه علیه دهشت افگنی باید یک اولویت باقی ماند –

افغانستان – متن بیانیهء خانم ناتالی برودهورست، معاونهء نماینده دائمی جمهوری فرانسه نزد سازمان ملل متحد – شورای امنیت – نیویارک، ۱۷ دسامبر ۲۰۲۰ میلادی / ۲۷ قوس ۱۳۹۹ هجری شمسی

"آقای رئیس،

نخست از همه می خواهم تا به سخنرانان امروز بخاطر تشریحات و توضیحات لازمه و همچنان از فعالیت شان در راستای تأمین صلح در افغانستان مراتب امتنان و سپاس خویش را تقدیم بدارم. بدیهاً، در صدر کلام از خانم دِبورا لیُنز در رأس دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان –"یوناما / مانوا" از بابت کارکرداش درعرصه متذکره استقبال و تمجید می نمایم. – و با اغتنام از این فُرصت، اظهار یک جملهء امتنانیه و ستایش نیز عنوانی جمهوری اندونیزیا از بهر عملکرد مطلقاً چشم گیر و سرمایه گذاری بی شائبه اش در مقام ریاست کُمیته های ۱۲۶۷ و ۱۹۸۸ بحیث دستیار درکنار جمهوری فِدِرال آلمان. آنها واقعاً یک کار قابل ملاحظه ای انجام دادند. بالاخره، ابراز کلام امتنانیه و تمجید به خانم ښکلا ځدران که نیروی شهادت، شجاعت و عزم راسخ اش، نشانی از امید در مسیر طولانی صلحی ای که افغانستان می پیماید، محسوب می گردد.

من امروز حامل سه پیام هستم.

در گام نخست، می خواهم تا بر ضرورت به اینکه مذاکرات صلح بین الافغانی بالاخره به کُنه و اصل موضوع بپردازد، تأکید ورزم. توافق بالای طرزالعمل گفتگوهای صلح که بتاریخ ۲ دسامبر (۱۲ قوس) حاصل گردید، نخستین مرحلهء امیدوار کننده است. ولی، مشاهده نمودم که نیل به این مأمول سه ماه را دربرگرفت، و انجام بسی امور هنوز باقی مانده است. من بدین مناسبت می خواهم خاصتاً تذکار دهم که اگر ما خواهان یک صلح پایدار هستیم، اشتراک کامل و جامع زنان در تبانی و انسجام با اجندآی نسوان، صلح و امنیت، مطلقاً یک امر حتمی و بایا است. حفظ دستآوردهای مردم سالار معلومدار یک شرط لاینفک صلح بشمار می آید.

ثانیاً، می خواهم یادآهانی نمایم که مبارزه علیه دهشت افگنی باید یک اولویت برای جامعهء جهانی باقی ماند. جمهوری فرانسه وقوع حملات دهشت افگنانه اخیر، مانند قتل خبرنگاران و فعالان رسانه ها را که از اسامی شان در سخنرانی ها یادآوری بعمل آمد، با شدیدترین الفاظ محکوم می کند. حملات مذکور آزادی بیان و حتی بنیادهای جامعهء افغانستان را تهدید می کند و مانع بذل تلاش ها در راستای تأمین صلح می گردد. سطح خشونت کماکان خیلی بُلند بوده و قابل قبول نیست. جنگ در افغانستان هنوزهم به قیمت جان تعداد خیلی کثیری از افراد ملکی، علی الخصوص با گرفتن جان و حیات زنان و اطفال تمام می شود. برقراری عاجل یک آتش بس، مطابق به قطعنامهء شماره ۲۵۳۲ فراخوان منشی عمومی، امر ضروری و الزامی توصیف می گردد. بالاخره، آنگونه که مسئله قبلاً نیز تذکار یافت، مبارزه علیه مواد مخدر در تمام ابعاداش، از جلوگیری گرفته تا محو تولید آن، نیز جهت تضمین یک صلح مستمر در افغانستان، امر مبرم و اساسی محسوب می گردد.

بالاخره، تا زمانی که همه طرفین ذیدخل منازعه صادقانه به مذاکرات متعهد نگردند، هیچ پیشرفتی بسوی صلح ممکن و یحتمل نیست. - و صداقت تعهد طالبان درعرصه باید به شهود و اثبات رسد. ما، درحالیکه دورهء مأموریت تیم نظارت مربوط به کُمیتهء ۱۹۸۸ را تمدید خواهیم نمود، در اینجا نخست از همه می خواهم تا از بذل کار و زحمات متخصصین استقبال و ستایش نموده، و همچنان موثریت و کارآیی کُمیتهء تعزیرات ۱۹۸۸ را تذکار دهم. آنچنانیکه شورای امنیت سازمان ملل متحد در قطعنامهء شماره ۲۵۱۳ خویش تصمیم گرفت، بازنگری فهرست تعزیرات بدون دادن تضمین های جدی و معتبر از سوی طالبان در بخش کاهش خشونت، و اما نیز بذل تلاش ها در راستای روند مذاکرات، و ترک و طرد تمامی فعالیت های که صلح، ثبات و امنیت افغانستان را تهدید می کند، نمی تواند مطمح بحث و تبادل نظر قرار گیرد. پشتیبانی مان از صلح دائمی است، ما آن را یک بار دیگر حین اجلاس کنفرانس ژنیو واضح و ساطع نمودیم. - تعهد اتحادیهء اروپا در ماه گذشته، با تمویل ۱،۲ میلیارد یورو طی چهار سال، بذریعهء کمک عاجل همزمان، و اما نیز کمک طویل المدت که از عصری سازی و توسعهء مردم سالار پایدار، بخصوص در امر مبارزه علیه فساد و ارتشأ یا تحکیم نهادها با سهمگیری در بهبود معیشت یومیهء افغان ها، علی الخصوص در اُفت و تقلیل فقر حمایت می کند، گواه عون و مدد به کشور مذکور است. اما، این حمایت کورکورانه صورت نمی پذیرد، و بدون شروط و قیود جامهء عمل نخواهد پوشید ؛ به عبارت دیگر، شروط و قیودی منوط به حرمتگزاری به دستآوردهای مردم سالار بیست سال گذشته.

الحاصل، آقای رئیس، می خواهم تذکار دهم که صلح نباید به هر قیمتی تأمین گردد. مبارزه علیه معافیت برای کسانیکه مرتکب جنایات می گردند، یک امر مطلقاً مبرم و اساسی است. محافظت از افراد ملکی، بشمول کارمندان امور بشردوستانه و طبی، باید یک اولویت مطلق بحساب آید، و همه طرفین ذیدخل قضیه مطابق به حق بین المللی بشردوستانه، باید به وجایب و مکلفیت های شان حرمتگزارند.

از عطف توجه تان در زمینه مشکور و سپاسگزارم."

تاریخ نشر 22/12/2020

قسمت بالایی صفحه