افغانستان : "فرانسه از روند صلح در افغانستان پشتیبانی می کند. تنها حفظ دستآوردهای بیست سال گذشته اذن تأمین یک صلح پایدار را خواهد داد."

افغانستان : "فرانسه از روند صلح در افغانستان پشتیبانی می کند. تنها حفظ دستآوردهای بیست سال گذشته اذن تأمین یک صلح پایدار را خواهد داد، - و ادامهء اعطأی عون و مدد اتحادیهء اروپا باید محض منوط به رعایت این قید و شرط باشد." (...) - "ارتکاب سطح خشونت ها مجدداً مکیال و خط السیر صعودی را می پیماید." - آقای فرانک ریئستِر، معین وزارت امور خارجه جمهوری فرانسه، مسئول تجارت خارجی و جاذبیت، بدینگونه حین ایراد بیانیه خویش در مقابل وکلای منتخب مردم در مجلس استجوابیه شورای ملی جمهوری فرانسه اظهار تأسف و تلهف نمود. موصوف متعاقباً افزود : "علیهذا، ما تصمیم گرفتیم تا اتباع مان را به ترک و طرد عندالامکان کشور مذکور دعوت نماییم." – (پاریس، ۱۸ می سال ۲۰۲۱ میلادی / ۲۸ ثور
سال ۱۴۰۰ هجری شمسی)

جهت اخذ معلومات مزید درعرصه : https://twitter.com/franckriester/status/1394664832935284742

« La France soutient le processus de paix en Afghanistan. Seule la préservation des acquis de ces 20 dernières années permettra une paix durable, et l’aide de l’Union Européenne ne devrait être poursuivie qu’à cette condition. » (…) « Le niveau des violences a retrouvé un niveau élevé… . » déplore M. Franck Riester, Ministre délégué chargé du commerce extérieur et de l’attractivité, et il poursuit : « Nous avons pris la décision d’inviter nos ressortissants à quitter le pays dès que possible » - (le 18 mai 2021, à la séance parlementaire de questions/réponses posées au gouvernement)

Voir : https://twitter.com/LCP /status/1394658557333737475
https://twitter.com/hashtag/DirectAN?src=hashtag_click

تاریخ نشر 19/05/2021

قسمت بالایی صفحه