افغانستان : راه رسیدن به یک صلح پایدار هنوز طولانی است -

افغانستان - متن بیانیهء خانم ناتالی برودهورست، معاونهء نماینده دائمی جمهوری فرانسه نزد سازمان ملل متحد – جلسهء شورای امنیت در قالب یا فورمات "ارریا" – نیویارک، جمعه ۲۰ نوامبر سال ۲۰۲۰ میلادی / ۳۰ عقرب سال ۱۳۹۹ هجری شمسی

PNG

"در مقدمهء کلام اجازه بدهید تا بحضور تنظیم کنندگان این جلسه و به جمیع سخنرانان حاضر اظهار سپاس و امتنان نمایم.

آغاز مذاکرات بین الافغانی یک فُرصت مناسبی را برای حل و فصل مسالمت آمیز مناقشه ایجاد کرد، ولی راه رسیدن به یک صلح پایدار هنوز طولانی است. - و اگر جامعهء جهانی افغانستان را در این روند همسویی و همگامی می نماید، اینبار پشتیبانی اش بدون قید و شرط نخواهد بود. این پیامی است که ما آن را طی چند روز آینده حین گشایش اجلاس کنفرانس مورخ ۲۳ نوامبر سال جاری میلادی (۳ قوس سال ۱۳۹۹ هجری شمسی) تمویل کنندگان منعقدهء شهر ژنیو گسیل و ابلاغ خواهیم داشت.

این حمایت منوط به تعهد صادقانهء تمامی طرفین ذیدخل منازعه و حرمتگزاری به تعهدات شان، خاصتاً به تعهدات سپرده شده در توافقنامه های مورخ ماه فبروری (ماه حوت) گذشته است. شورای امنیت سازمان ملل متحد در قطعنامهء شماره ۲۵۱۳ خویش از توافقات مزبور چون نخستین گامی بسوی صلح استقبال کرد. از آن زمان به بعد، اتخاذ تدابیر اعتماد سازی زمینهء آغاز مذاکرات را مساعد ساخت، اما این اقدامات بسنده نیست و باید پیگیری گردد : اولتر از همه بذریعهء کاهش خشونت ؛ این مأمول یک اولویت است. ما به تقاضای تطبیق قطعنامهء شماره ۲۵۳۲ شورای امنیت مبنی بر رعایت فوری قطع خصومت ها و توقف بشردوستانه ادامه می دهیم.

افراد ملکی، بخصوص اطفال هنوزهم در این جنگ سنگین ترین هزینه را می پردازند. ما وقوع حملات اخیر را یکباردیگر شدیداً محکوم می نماییم. حفظ حول و حوش بشردوستانه، محافظت از افراد ملکی منجمله کارمندان امور بشردوستانه و طبی و همچنان زیربنأهای ملکی باید یک اولویت مطلق بشمار آید : امر بایا و حتمی است تا همه طرفین ذیدخل معضل در سایهء حق بین المللی بشردوستانه، به وجایب و مکلفیت های شان ارجگزارند. بذل تلاش ها باید در راستای مبارزه علیه معافیت نیز تحکیم یابد. آزادی اسرأ اذن آغاز مذاکرات را صادر کرد، اما صلح نباید به هرقیمتی بدست آید. آنانیکه چنین حملات را انجام می دهند، باید مجازات شوند.

اشتراک کامل و جامع زنان، یک قید و شرط اساسی دیگری برای نیل به صلح مستمر و همچنان به جلب پشتیبانی جامعهء بین الملل خواهد بود. زنان باید در کُل ماحول زندگی عامه و در جمله روندهای معنی دار و معتبر مدغم گردند. نیل به صلح بدون حضورداشت و اشتراک زنان و یا در زیان و نقض حقوق شان ناممکن است. ما درعرصه متذکره هیچ گذشت و انعطافی نخواهیم داشت، و از اینکه تنها یکی از طرفین ذیدخل منازعه در مذاکرات، زنان را در گروه مذاکره کننده شان شامل نمود، اظهار تأسف و تلهف می نماییم.

من آنچنانیکه قبلاً به حضار گرامی عرض نمودم، تذکار می دهم که استمرار صلح وابسته به حرمتگزاری به تعهدات هر کدام از طرفین ذیدخل معضل خواهد بود. شورای امنیت سازمان ملل متحد حمایت خویش را با استفاده عام و تام از ابزاری که در اختیاراش است، مطابقت خواهد بخشید. به عبارت دیگر، بر اساس تعهد صادقانه همگان. در زمرهء ابزار شورای امنیت سازمان ملل متحد، بازنگری فهرست تعزیرات کُمیته ۱۹۸۸ محتمل و ممکن است، ولی آنطوریکه شورای مذکور در قطعنامهء شماره ۲۵۱۳ تسجیل می دارد، این امر محض در پرتو پیشرفت ها در بخش تأمین صلح صورت می پذیرد. ما علی الخصوص از طالبان توقع داریم تا به تعهدات سپرده شده درچوکات توافقنامهء مورخ ۲۹ فبروری سال ۲۰۲۰ میلادی (۱۰ حوت سال ۱۳۹۸ هجری شمسی)، خاصتاً با قطع روابط شان با سازمان های دهشت افگن بین المللی، بشمول "القاعده" و "داعش"، ارجگزارند. ما به تحول روال گفتگوها و به تعهداتی که هر یکی از طرفین ذیدخل قضیه در راستای حراست و حفاظت از دستآوردها درعرصه های مردم سالاری، حقوق بشر برای همگان و همچنان ترک و طرد خشونت خواهند سپرد، متوجه هستیم.

هدف همه مان باید تحقق یک صلح پایداری باشد که مستلزم تعهد قاطع شرکای افغانستان درکنار این کشور است. فرانسه درصورت خواهش طرفین ذیدخل مسئله، آمادهء تسهیل روند صلح است، - و کشور مذکور جهت پشتیبانی از تأمین امنیت افغانستان و همچنان از رُشد اقتصادی و اجتماعی این سرزمین، تعهد خویش را دنبال خواهد کرد. بالاخره، من در اینجا با اغتنام از فُرصت می خواهم تا از بذل جد و جهد خستگی ناپذیر دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان – "مانوا / یوناما" و خانم دِبورا لایونز استقبال و تمجید نمایم. تعهدات ایشان به افغانستان یک عنصر کَلیدی روند صلح محسوب می گردد، - و شورای امنیت سازمان ملل متحد جهت حمایت از ایشان، باید کماکان بسیج ماند.

از عطف توجه تان مشکور و سپاسگزارم."

جهت دریافت معلومات مزید : https://onu.delegfrance.org/afghanistan-le-chemin-vers-une-paix-durable-est-encore-long
https://onu.delegfrance.org/afghanistan-the-road-to-a-lasting-peace-is-still-long

تاریخ نشر 23/11/2020

قسمت بالایی صفحه