افغانستان – سوال و جواب – برگرفته موجزی از نشست مطبوعاتی (۱۳ فبروری ۲۰۱۸ / ۲۴ دلو ۱۳۹۶)

سوال : به تعقیب اتخاذ تصمیم دیروز شورای دولت مبنی بر اینکه "حکومت در آخر ماه جنوری (جدی/دلو) اصل بازنگری تمام پرونده های متقاضیان روادید (ویزه) از قبل رد شده" را توقف داد، ۱۵۲ مترجم سابق افغان نزد اردوی فرانسه دارنده جواب رد به درخواست روادید (ویزه) شان، قادر به ارائهء تقاضای جدید در زمینه می گردند. آیا شما به ما توضیح داده می توانید که این قضیه چگونه ادامه خواهد یافت ؟

جواب : جمهوری فرانسه مواظب و نگران امنیت کارمندانی است که بین سالیان ۲۰۰۲ و ۲۰۱۴ میلادی (۱۳۸۱ و ۱۳۹۳ هجری شمسی) با نیروهای مان اجرای وظیفه نموده اند، و هکذأ به تشویش امنیت خانواده های شان. حین خروج قطعات نظامی مان، تمامی آنانیکه آرزوی ارائهء یک پرونده ای یا جهت مستفید شدن از کمک به تغییر شغل و بهره مندی از امکان رفت و آمد در افغانستان و یا جهت تقاضای روادید (ویزه) اقامت طویل المدت در فرانسه را داشتند، قادر به انجام این امر گردیدند.

بدین منوال، هر دو کارزار متوالی پذیرش که بین سالیان ۲۰۱۲ و ۲۰۱۴ میلادی (۱۳۹۱ و ۱۳۹۳ هجری شمسی) و ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ میلادی (۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ هجری شمسی) انسجام و تدویر یافت، منتج به جذب و پذیرایی از ۱۷۶ کارمند ملکی استخدام شده در محل و خانواده های شان در سرزمین فرانسه گردید (به عبارت دیگر، قبولی بیش از ۵۵۰ نفر در فرانسه)

بعضی از درخواستی ها رد گردید، زیرا با اصدار ویزه مطابق با قانون مرعی الاجرا ارتباط نداشت. در صورت اعتراض و شکایت، می توان صورت دعوی را به کُمیسیون ارجاع و محکمهء اداری نانت محول نمود. بعضی قضیه ها منجر به اتخاذ تصامیم شورای دولت گردید.

شعبات مختلف عرضهء خدمات ذیربط دولت، بمنظور حفظ گفتگو در برابر چنین اوضاع و حالات فردی و خصوصی، طرق بازنگری احتمالی پرونده ها را مطالعه کرده، تحت بررسی قرار می دهد.

جهت دریافت معلومات مزید : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/afghanistan/evenements/article/afghanistan-q-r-extrait-du-point-de-presse-13-02-18

تاریخ نشر 14/02/2018

قسمت بالایی صفحه