افغانستان – سوال و جواب – برگرفته موجزی از نشست مطبوعاتی (۲۹ جنوری ۲۰۱۸ / ۹ دلو ۱۳۹۶)

سوال : آیا شما، نظر به اطلاعات و اخبار "فرانس ۲" و هفته نامهء "ایکسپرِس"، مرگ حداقل سه پیکارجو جهادی فرانسوی وابسته به گروه دولت اسلامی – "داعش" را درجریان ماه جنوری حین انجام حملهء قوه "ناتو" در افغانستان تأیید می نمایید ؟

جواب : ما معلومات مطبوعاتی را تفسیر و تعبیر نمی نماییم.

لطفاً در اینجا کلیک کنید : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/afghanistan/evenements/article/afghanistan-q-r-extrait-du-point-de-presse-29-01-2018

تاریخ نشر 30/01/2018

قسمت بالایی صفحه