افغانستان – سوال و جواب – برگرفته موجزی از نشست مطبوعاتی (۲۷ نوامبر ۲۰۱۷ / ۶ قوس ۱۳۹۶)

سوال : حکومت فرانسه چه نوع تدبیر محافظتی را به دستیاران سابق اردوی فرانسه که در افغانستان از سوی طالبان مورد تهدید و رعب قرار می گیرند، و عریضهء درخواستی روادید (ویزه) شان رد گردیده است، مدنظر داشته ارائه می کند ؟ آیا کدام گفتگو و تفاهمی بین وزارت امور خارجه و قواه نظامی فرانسه در زمینه صورت گرفته است، و آنهم به کدام اهدافی ؟

جواب : جمهوری فرانسه مواظب و نگران تأمین امنیت اشخاصیکه با نیروهای مان بین سالیان ۲۰۰۲ و ۲۰۱۴ میلادی (۱۳۸۱ و ۱۳۹۳ هجری شمسی) اجرای وظیفه نموده اند، است. موضوع امنیت خانواده های شان نیز برای ما از اهمیت خاص برخوردار بوده و مورد توجه و نظارت مان قرار دارد.

کُمیسیون بین الوزارتی ای که به همین منظور ایجاد گردید، با هر یکی از متقاضیان بطور جداگانه مصاحبه انجام داد تا وقایع و حقایق بررسی شده، و مشروعیت عرایض شان مورد تفتیش و مداقه قرار گیرد. از اشخاص مذکور بعداً خواسته شد تا پرونده های تقاضای روادید (ویزه) را تسلیم نمایند.

تا به امروز، بیش از ۱۰۰ کارمند اسبق ملکی ای که در محل استخدام شده بودند، همراه با خانواده های شان (یا جمعاً ۳۷۷ تن) در جمهوری فرانسه پذیرفته شدند، و در این سرزمین به آنها رسیدگی و امداد لازمه صورت گرفت. بعضی از درخواستی ها برای اخذ روادید (ویزه) تأیید نشده رد گردید، زیرا با مجوز صدور روادید (ویزه) درچوکات مفردات حقوق مرعی الاجر درعرصه مطابقت نداشت.

ما به حالت و وضعیت شخصی و انفرادی آنانیکه در فعالیت نیروی های فرانسوی در افغانستان سهم گرفته اند، بذل مراقبت و نظارت اخص می نماییم.

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/afghanistan/evenements/article/afghanistan-q-r-extrait-du-point-de-presse-27-11-17

تاریخ نشر 30/11/2017

قسمت بالایی صفحه