افغانستان – سوءقصد علیه یک مرکز تعلیمی (۱۵ آگست ۲۰۱۸ / ۲۴ اسد ۱۳۹۷) [fr]

جمهوری فرانسه سوءقصدی را که علیه یک مرکز تعلیمی در کابل انجام یافت و منجر به جانباختن ده ها تن و جراحت برداشتن تعداد کثیر مردم گردید، شدیداً محکوم می کند.

جمهوری فرانسه مراتب تعزیت وتسلیت خویش را به خانواده های قربانیان این واقعهء مرگبار و خونین تقدیم داشته و به جمیع مجروحین شفأی عاجل استدعا می کند.

جمهوری فرانسه در راستای مبارزه علیه دهشت افگنی درکنار مقامات جمهوری اسلامی افغانستان می ایستد.

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه