افغانستان – سوءقصد علیه پایگاه "ناتو" در بگرام (۱۲ نوامبر ۲۰‍۱‍۶ / ۲۲ عقرب ۱۳۹۵)

فرانسه سوءقصدی را که صبح روز شنبه ۱۲ نوامبر (۲۲ عقرب) علیه پایگاه هوایی نیروهای پیمان اتلانتیک شمال، "ناتو" واقع در بگرام در افغانستان انجام داده شد، شدیداً محکوم می کند.

فرانسه مراتب تسلیت خویش را به خانواده ها و اقارب قربانیان تقدیم داشته و به مجروحین این واقعه خونبار شفای عاجل طلب می کند.

فرانسه برحمایت خویش از حکومات امریکا و پولند که اتباع شان هدف آماج این حمله قرار گرفتند، تأکید مجدد می ورزد و با جمیع آنانیکه برعلیه دهشت افگنی در افغانستان مبارزه می کنند، متحد است.

لطفاً در اینجا کلیک نمایید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/afghanistan/evenements/article/afghanistan-attentat-contre-la-base-de-l-otan-a-bagram-12-11-16

تاریخ نشر 13/11/2016

قسمت بالایی صفحه