افغانستان – سوءقصد علیه ستره محکمه (۷ فبروری ۲۰۱۷ / ۱۹ دلو ۱۳۹۵)

فرانسه حمله ۷ فبروری (۱۹ دلو) بر ستره محکمه افغانستان را که باعث مرگ حداقل بیست تن، بخصوص جان باختن کارمندان عالی ترین ادارهء عدلی و قضأیی کشور، و مجروح شدن تعداد کثیری افراد دیگر گردید، با شدیدترین لحن تقبیح می نماید. با این عمل مرگبار، خواستند تا به یک نماد حاکمیت قانون در افغانستان ضربه وارد کنند.

فرانسه مراتب تسلیت و همدردی خویش را به خانواده های قربانیان و به حکومت افغانستان تقدیم داشته، و همچنان به مجروحین واقعه شفای عاجل طلب می کند. فرانسه بر پشتیبانی اش از مقامات افغانستان در راستای مبارزه شان علیه دهشت افگنی تأکید می ورزد.

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/afghanistan/evenements/article/afghanistan-attentat-visant-la-cour-supreme-07-02-17

تاریخ نشر 09/02/2017

قسمت بالایی صفحه