افغانستان – سوءقصد بر یک باب مکتب نسوان (۱۰ می ۲۰۲۱ میلادی / ۲۰ ثور ۱۴۰۰ هجری شمسی)

فرانسه وقوع سوءقصد را بر یک باب مکتب نسوان در کابل شدیداً محکوم می کند. (*)

فرانسه مراتب تعزیت و تسلیت خویش را به اقارب قربانیان اظهار داشته، و در مقابل انجام این عمل وحشیانه، مقامات و مردم افغانستان را از همبستگی و همدردی تام خویش اطمینان می دهد.

دهشت افگنان با آماج قرار دادن شاگردان نسوان، می خواستند تا جوانانی را به قتل رسانند که حامل و منهی امید و ارتجاء یک افغانستانی در صلح، ارجگزار به حقوق هر تبعهء افغان اعم از اناث و ذکور و بخصوص راعی حق دسترسی شان به معارف هستند.

ما در راستای مبارزه علیه هر نوع تعصب و تحجر و بذل جد و جهد در مسیر یک صلح پایدار، البته با تحفظ دستآوردهای مردم سالار بیست سال گذشته، درکنار افغانستان می ایستیم و خواهیم ایستاد. طرفین ذیدخل روند بین الافغانی صلح و علی الخصوص طالبان، جهت ختم ارتکاب خشونت ها علیه افراد و آحاد ملکی و ازسرگیری مذاکرات در اسرع وقت، باید متعهد گردند.

(*) – وقوع سه حملهء انفجاری بر لیسه عالی نسوان "سید الشهدا" واقع غرب کابل، عصر روز شنبه ۱۸ ثور سال ۱۴۰۰ هجری شمسی / ۸ می سال ۲۰۲۱ میلادی – یادداشت مترجم

تاریخ نشر 11/05/2021

قسمت بالایی صفحه