افغانستان – سوءقصدها (۱۰ جنوری ۲۰۱۷ / ۲۱ جدی ۱۳۹۵)

فرانسه با شدیدترین الفاظ سوءقصدهای پیهمی که افغانستان را بتاریخ ۱۰ جنوری (۲۱ جدی) در بستر سیاه سوگ و ماتم نشاند، تقبیح می کند.

در چندین حمله ای که ساحات نمادین زندگی سیاسی افغانستان را در کابل، قندهار و لشکرگاه مورد آماج خود قرار داد، بیش از پنجاه تن، منجمله پنج دیپلومات امارت متحده عربی، جان باختند.

ما مراتب تسلیت و همدردی خویش را به خانواده ها و نزدیکان قربانیان این حملات بزدلانه و مرگبار تقدیم می داریم.

فرانسه سران و مردم افغانستان را از همبستگی تام خویش اطمینان می دهد.

فرانسه در راستای مبارزه علیه هراس افگنی متعهد بوده، و جهت پیشگیری و سرکوب نمودن این پدیده شوم، به پشتیبانی خویش از افغانستان ادامه خواهد داد.

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/afghanistan/http-publication-diplomatie-gouv-fr-fr-dossiers-pays-afghanistan-evenements/article/afghanistan-attentats-10-01-17

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه