افغانستان – سوءقصدها در کابــل (۳۰ اپریل ۲۰۱۸ / ۱۰ ثور ۱۳۹۷) – ابلاغیهء آقای ژان – ایوو لودریان، وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه [fr]

JPEG

با تأثر و تأسف زیاد از نتایج وخیم و سنگین دو سوءقصد پی در پی که صبح روز دوشنبه ۳۰ اپریل (۱۰ ثور) در کابل رُخ داد و منجر به جان باختن بیست و پنج تن و جراحت برداشتن دستکم چهل تن دیگر گردید، اطلاع حاصل نمودم.

جمهوری فرانسه این عمل قبیح و غیر انسانی را نکوهش می کند. من عمیق ترین مراتب تعزیت و تسلیت خویش را به خانواده های قربانیان، و همچنان به سران و مردم افغانستان ابراز می دارم.

خانوادهء مطبوعات با از دست دادن هفت خبرنگار، یکبار دیگر هزینه گرانی می پردازد.

یک تنی از این جان باختگان، آقای شاه مری فیضی، عکاس است که از چندین سال بدینسو در آژانس خبرگزاری فرانسه (ای.اف.پی.) مصروف ایفای وظیفه بود. من می خواهم تا در چنین حالت و وضع دردناکی، آژانس خبرگزاری فرانسه (ای.اف.پی.) و تیم های کاری اش را در سرتاسر جهان از همبستگی تام مان اطمینان خاطر دهم.

من در اینجا ادأی احترامی خاصی به جمیع خبرنگارانی می نمایم که جهت اطلاع رسانی به مایان، اکثر اوقات به قیمت جان و زندگی شان روزانه در شرایط دشوار بلاانقطاع به بذل سعی و زحمات مسلکی ادامه می دهند.

JPEG آقای شاه مری فیضی، عکاس که از چندین سال بدینسو در آژانس خبرگزاری فرانسه (ای.اف.پی.) مصروف ایفای وظیفه بود.

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه