افغانستان – سخنرانی آقای فرانسوا دولاتر نمایندهء دائمی فرانسه در سازمان ملل متحد – شورای امنیت – 16 مارچ 2015 مصادف به 25 حوت 1393 [fr]

JPEG

از گزارش آقای هیسوم نمایندهء سرمنشی عمومی ملل متحد و همچنان از نطق آقای طنین سفیر افغانستان اظهار سپاس می نمایم. از همین حالا خودرا شریک متن بیانیه ای می دانم که بنام اتحادیه اروپا قرائت خواهد شد.

افغانستان فعلاً صفحهء جدید تاریخ اش را رقم می زند. انتخابات ریاست جمهوری سال 2014 مرحلهء مهمی در روند گذار سیاسی کشور محسوب شده و زمینهء نخستین انتقال مسالمت آمیز و دموکراتیک قدرت را مساعد ساخت. فرانسه به پشتیبانی خود از رئیس جمهور محمد اشرف غنی و رئیس اجرائیه عبدالله عبدالله و همچنان از جمله اعضاَی جدید حکومت وحدت ملی تاَکید مجدد می ورزد. در این بابت، فرانسه از تعیین اعضاَی حکومت وحدت ملی بتاریخ 12 جنوری گذشته استقبال نموده و عمیقاً آرزومند ادامهء این روند است تا تیم حکومت افغانستان به زودی تکمیل گردد.

علاوتاً مرحله انتقال امنیتی در آخر سال 2014 در شرایط قناعت بخشی به پایان رسید. ماموریت مشوره دهی و آموزش تحت نام "حمایت قاطع" مرتبط به پیمان ناتو در چوکاتِ روحیهءهمراهی و همکاری با نیروهای افغان درج می گردد. منبعد نیروهای افغان به تنهایی تاَمین امنیت را در سراسر خاک افغانستان بعهده دارند.

افغانستان در "دههء تغییر" گام گذاشت، دهه ای که باید شاهد پیاده سازی برنامه های اصلاحات بنیادی و دارای اهداف بُلند باشد. فرانسه با هم پیمانان خود به همکاری و حمایت از حکومت در راستای عملی ساختن پلان اصلاحاتی که در کنفرانس لندن موَرخ 4 دسامبر 2014 معرفی گردید، ادامه می دهد. بدینگونه از اهمیت خاص تعهدات اتخاذ شده در چوکات ( TMAF ) یا شبکهء توافقات جمعی توکیو یادآور می شویم. امسال تعهدات مذکور مورد تجدید نظر قرار می گیرد.

با وجود ختم وحلهء انتقال و ورود "دههء تغییر"، نباید فراموش کرد که چالش های زیادی پیشرو است. نقش شرکای منطقوی برای ثبات افغانستان در ماحولی که امنیت هنوز شکننده است، حایز اهمیت بسزا می باشد. ابتکارات جهت تاَمین امنیت بهتر سرحدات خیلی مثبت واقع می گردد. پشتیبانی منطقوی برای آغاز روند آشتی ملی اهمیت بارز داشته تا شرایط یک صلح دوامدار در افغانستان ضمانت شده بتواند. فرانسه از تپ و تلاش های حکومت افغانستان در این راستا حمایت می کند.

از جانب دیگر بسیج بودن همه جانبه مقامات افغانی در معضل مبارزه علیه قاچاق مواد مخدر یک ضرورت مبرم محسوب می شود. این مشکل یک موضوع تشویش و نگرانی برای کشور من است. ما مقامات افغانستان را در جد وجهد شان جهت پیگیری مبارزه علیه تولید و قاچاق مواد مخدر تشویق می نماییم. تولید و قاچاق این مواد مضره یک تهدید واقعی برای ثبات، پیشرفت کشور و همچنان برای صحت مردم اش را تشکیل می دهد.

در این چنین حالت، فرانسه نقش سازمان ملل متحد را بیشتر از پیش مهم می پندارد. دفتر "یوناما" یا ماموریت معاونت ملل متحد برای افغانستان بازگوی عزم و اراده جامعه بین المللی جهت ادامه پشتیبانی از افغانستان بوده و برای رسیدن به این هدف اشد اهمیت می دهیم تا اینکه ملل متحد شرایط و ابزار لازم را مستمراً در اختیاراش داشته باشد. می پنداریم که اگر ماموریت فعلی مفید و کارآ تمام می شود، اما نیکوخواهد بود تا در آینده در چگونگی تحول آن تعمق نماییم. از اینکه در چهارچوب تصامیمی اتخاذ شده امروز دعوت به تفکر تسجیل یافته است، اظهار تهنیت و شعف می نماییم.

در خاتمه می خواهم از سعی آقای هیسوم و جمله کارمندان دفتر "یونما" که در شرایط دشواری ایفاَی وظیفه می نمایند، ابراز سپاس نمایم. فرانسه با درنظرداشت مرحله "دههء تغییر" بر تداوم نقش سرنوشت سازِ ملل متحد در افغانستان متیقن می باشد. این وحلهء تغییر با حفظ احترام کامل به اصول حاکمیت و زمامداری این کشور از حمایت مجدد شرکای افغانستان برخوردار است.

از شما مشکورم.

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه