افغانستان در محراق توجه نمایشات عکاسی : نمایش تصاویر توسط ساندرا کالیگارو [fr]