"افغانستان : ختم ..." – (گزارش کوتاهی از نشرات انستیتیوت ملی آثار سمعی و بصری فرانسه)

بخصوص تصاویر و مناظر تاریخی نادر و خیلی جالب از مرکز شهر کابل بیش از هفتاد تا هشتاد سال قبل از امروز را از ورای این گزارش کوتاه سیاسی دیده می توانید. (از نشرات انستیتیوت ملی آثار سمعی و بصری فرانسه)

JPEG

« Afghanistan : La fin de la ...» (Doc. de l’INA)

JPEG

JPEG

JPEG

تاریخ نشر 08/04/2018

قسمت بالایی صفحه