افغانستان – خبرنامهء شورای وزرأ – رویکار قانون - توافقنامهء همکاری میان اتحادیهء اروپا، دول عضو این تشکیل و جمهوری اسلامی افغانستان - (پاریس، ۲۶ نوامبر ۲۰۱۸ / ۵ قوس ۱۳۹۷) [fr]

آقای ژان – ایوو لودریان، وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه یک رویکار قانونی را که اجازهء تصویب توافقنامهء همکاری درعرصهء مشارکت و انکشاف را از جانبی میان اتحادیهء اروپا و دول عضواش، و از جانب دیگر جمهوری اسلامی افغانستان می دهد، ارائه کرد.

"این توافقنامه بتاریخ ۱۸ فبروری سال ۲۰۱۷ میلادی (۳۰ دلو سال ۱۳۹۵ هجری شمسی) عقد گردید. توافقنامه یادشده نخستین رابطه مبتنی بر قرارداد و پیمان میان اتحادیهء اروپا و افغانستان محسوب می گردد، و هدف اش، با راه اندازی گفتگوی سیاسی و بهبود همکاری درمورد اولویت های بزرگ دو طرف توافق، بخصوص تعاملات صلح و امنیت، همکاری در راستای انکشاف و مسائل پناهجویی، تقویت رابطه دوجانبه است.

توافقنامه متذکره زمینهء گسترش تبادلات و مراودات را با افغانستان دربخش های جدید، مانند مسائل اقتصادی و تجاری، ادغام منطقوی یا عصری سازی ادارات عامه نیز فراهم می سازد."

شورای وزرأی جمهوری فرانسه، خبرنامه مورخ ۲۶ نوامبر ۲۰۱۸ میلادی مصادف به ۵ قوس ۱۳۹۷ هجری شمسی

تاریخ نشر 27/11/2018

قسمت بالایی صفحه