افغانستان – حمله دهشت افگنی (کابل، ۲۸ دسامبر ۲۰۱۷ / ۷ جدی ۱۳۹۶)

JPEG

جمهوری فرانسه حمله دهشت افگنانه ای را که امروز در کابل منجر به کشته و زخمی شدن ده ها تن گردید، محکوم می کند.

ما همچنان از جان باختن شش طفل در اثر انفجار ماینی در شمال کشور، احساس تأسف و تأثر می نماییم.

جمهوری فرانسه مراتب تسلیت و همدردی عمیق خویش را به خانواده ها قربانیان تقدیم می کند و به مجروحین واقعه استدعای شفای عاجل دارد.

ما، در راستای مبارزه علیه دهشت افگنی مجدداً پشیبانی مان را از مقامات افغانستان تأیید می نماییم. جمهوری فرانسه که از سال ۲۰۰۱ الی سال ۲۰۱۴ میلادی (از ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۳ هجری شمسی) در افغانستان حضور نظامی داشت، در مصارف و هزینه های نظامی پیمان اتلانتیک شمال – "ناتو" تا بسطح %۳،۱۰ سهم داشته و اکنون بدین عنوان از مأموریت مبتنی بر مشورت دهی، تعلیم و تعاون مسمأ به "حمایت قاطع" که در سال ۲۰۱۵ میلادی (۱۳۹۴ هجری شمسی) آغاز گردیده است، پشتیبانی می کند. ما برعلاوه یک بستهء مدد دوجانبه متمرکز بر احتیاجات عمده نیروهای امنیتی افغانستان را تفویض می نماییم : برنامه های آموزش و پرورش نخبگان نظامی، همکاری با وزارت امور داخله جمهوری اسلامی افغانستان، کمک به پولیس ملکی – نظامی بخصوص مسئول معضلات ضد – شورشگری / حفظ نظم عامه (انکوپ). جمهوری فرانسه همچنان برنامه های همکاری درعرصه های معارف، صحت، فرهنگ و حفظ میراث باستانی را تمویل می کند.

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه