افغانستان – حمله بر یک گزمهء "ناتو" (۵ آگست ۲۰۱۸ / ۱۴ اسد ۱۳۹۷) [fr]

فرانسه حمله انتحاری ای را که منجر به کشته شدن سه عسکر چکی و جراحت برداشتن تعدادی از عساکر افغانی و امریکایی گردید، شدیداً محکوم می کند. کشته شدگان این حمله انتحاری اعضای مأموریتی مسمأ به "حمایت قاطع "سازمان پیمان اتلانتیک شمال – "ناتو" جهت آموزش دهی، مشورت دهی و معاونت به نیروهای دفاعی نهادهای امنیتی افغانستان بودند.

فرانسه مراتب تسلیت و تعزیت خویش را به خانواده ها و اقارب قربانیان اظهار می دارد و به مجروحین این واقعه خونین شفأی عاجل استدعا می کند.

فرانسه پشتیبانی اش را از مأموریت سازمان پیمان اتلانتیک شمال – "ناتو" که تحت آماج این حمله واقع گردید، مجدداً تذکار می دهد. فرانسه با جمیع اعضای اتحادی که در مقابل دهشت افگنی در افغانستان می جنگند، همسو و متفق بوده و حمایت اش را از مقامات افغانستان در راستای مبارزه شان با این پدیده شوم، مجدداً تأیید می کند.

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه