افغانستان – حمله بر یک مجتمع حکومتی در کابل (۲۵ دسامبر ۲۰۱۸ / ۴ جدی ۱۳۹۷) [fr]

جمهوری فرانسه حمله دهشت افگنانه بر یک مجتمع حکومتی متشکل از وزارتخانه ها در کابل را که منجر به کشته و زخمی شدن ده ها تن گردید، با شدت و حدت تام محکوم می کند.

جمهوری فرانسه مراتب تعزیت و تسلیت خویش را به خانواده های قربانیان، حکومت و به مردم افغانستان تقدیم می دارد.

جمهوری فرانسه پشتیبانی اش را از جمهوری اسلامی افغانستان در مقابل پدیدهء دهشت افگنی، در داخل روند صلح بین الافغانی پیگیری خواهد کرد.

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه