افغانستان – حمله بر کارکنان امور بشردوستانه (۴ دسامبر ۲۰۱۹ / ۱۳ قوس ۱۳۹۸) [fr]

JPEG

فرانسه حمله مورخ ۳ دسامبر ۲۰۱۹ میلادی (۱۲ قوس ۱۳۹۸ هجری شمسی) را که بر کارکنان امور بشردوستانه در شهر جلال آباد انجام یافت و منجر به قتل داکتر تِتسو ناکامورا، موسس و مسئول انجمن غیر حکومتی موسوم به "عرضهء خدمات طبی صلح" – ("پیس مِدیکل سرویسِز") و همچنان پنج تبعهء افغان گردید، با شدیدترین الفاظ تقبیح می کند.

فرانسه مراتب تسلیت و تعزیت عمیق خویش را به خانواده ها و اقارب قربانیان این واقعه شنیع و همچنان به مقامات کشورهای جاپان و افغانستان تقدیم می دارد.

فرانسه الزامیت محافظت از عمله و فعله امور بشردوستانه و کارمندان امور صحی را تذکار می دهد.

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه